Проект ”Подкрепа за биологичното производство и преработка на плодове и зеленчуци в България”

24.09.2010

Проект ”Подкрепа за биологичното производство и преработка на плодове и зеленчуци в България”

Съюз на преработвателните на плодове и зеленчуци /СППЗ/ в партньорство със Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ разработиха и спечилиха Туининг лайт проект на тема: ”Подкрепа за биологичното производство и преработка на плодове и зеленчуци в България” /TWINNING LIGHT PROJECT „Support for the organic fruit and vegetable production and processing in Bulgaria”/

Европейски партньор са Министерство на земеделието, храните и горите на Италия в ассоциация с регион Ломбардия и регион Емилия Романа.

Една от основните дейности на проекта е разработване на Национална стратегия за промоция на биологично произведени и преработени продукти в България. От европейските експерти бе предложен проект на Стратегия за развитие на пазара на биологични продукти в България и интегрирането и с Националния план за развитие на биологичното земеделие в РБ 2007-2013 г.

На 07.09.10 г. се състоя първата работна среща за обсъждане на предложения проект. В обсъждането участваха представители на МЗХ, СППЗ, ДФЗ-Разплащателна Агенция, производители и преработватели на биологични продукти.

Повече информация за ПРОЕКТА

Основна цел на проекта е да се повиши капацитета на МЗХ и СППЗ за създаване и изпълнение на промоционална политика при биологично производство и преработка на плодове и зеленчуци.

Специфичните цели са:

  • разработване на Национална стратегия за промоция на биологично произведени и преработени продукти в България;
  • популяризиране на изгодите от биологичното производство за производителите и преработвателните на органични растителни храни;
  • повишаване на знанията и мотивацията на производителите и преработвателните на плодове и зеленчуци за биологично земеделие.
  • проучване, анализиране и усвояване на добри европейски практики за държавна подкрепа на клъстерите в сектор биологично производство и преработка на плодове и зеленчуци.

Основните дейности, включени в проекта са:

  • сравнително проучване на подкрепата за производство, преработка и предлагане на биологични плодове и зеленчуци в европейските страни и промоция на сектора в България
  • работно посещение с цел запознаване с постиженията, добрите практики и резултатите от подкрепата на биологичното производство и преработка на плодове и зеленчуци и техния маркетинг.
  • разработване на Национална стратегия за промоция на биологично произведени и преработени продукти в България.
  • съставяне, отпечатване и разпространение на Ръководство на производителите на биологични храни.
  • заключителен семинар за представяне на Ръководство на производителите на биологични храни и Национална стратегия за промоция на биологично произведени и преработени плодове и зеленчуци в България.