Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, етаж 4, офис 407А, тел. 02 987 47 43, е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net | English    
 


Покана за общо събрание

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на СППЗ

Управителният съвет на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България /СППЗ/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от Устава на СППЗ, Ви кани и свиква Годишно общо събрание на 03.12.2015 г. от 14.30 ч. в конферентна зала „Максима” на хотелски комплекс „Национал палас” град СЛИВЕН при следния

Дневен ред:

1.Отчет на Управителния Съвет

2.Приемане на насоки за дейността през 2016 год.

3.Избор на Контролен съвет

4.Разни
4.1 Решение за кандидатстване по Промоционални програми

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 ал.3 от Устава на СППЗ, Общото събрание ще се проведе на същата дата и място при обявения дневен ред от 15:30 часа независимо от броя на присъстващите.

30.10.2015
 
 
Union of the processors of fruit and vegetables
with the financial support of German government,
BMZ - Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung /GTZ - Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH