Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, етаж 4, офис 407А, тел. 02 987 47 43, е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net | English    
 


Важни държавни институции за сектора

 

Адрес, тел, факс

e-mail, WEB

Министерство на икономиката и енергетиката

1046, София,
ул.Славянска 8,
тел. (+359 2) 940-7469, 940-7322,
факс: (+359 2) 988-5532

e-mail: public@mi.government.bg
http://www.mi.government.bg/

Министерство на здравеопазването

София
площад "Св. Неделя" № 5
тел. (+359 2) 930-11-52
факс: (+359 2) 981-18-30

e-mail: press@mh.government.bg
http://www.mh.government.bg/

Министерство на земеделието и храните

гр. София
бул. Христо Ботев 55
тел. (+359 2) 985-11255, 985-11119, 985-11300,
факс: (+359 2) 985-11119

e-mail: press@mzgar.government.bg
http://www.mzgar.government.bg/

Министерство на финансите

София
ул. "Г. С. Раковски" 102
тел. (+359 2) 9859 2024

e-mail: feedback@minfin.bg
http://www.minfin.government.bg/

Министерство на околната среда и водите

София
ул. "У. Гладстон" 67
тел. (+359 2) 9406000, 9406006

e-mail: press@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/

Министерство на труда и социалната политика

София
ул. Триадица №2
тел. (+359 2) 8119 443

e-mail: mlsp@mlsp.government.bg
http://www.mlsp.government.bg/

Българска агенция за инвестиции

1000, София,
ул. Аксаков №31,
тел. (+359 2) 985-5500, 980-0918,
факс: (+359 2) 980-1320 

e-mail: fia@bfia.org

http://investbg.government.bg/

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

гр.София
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52А
тел. (+359 2) 873 5303

http://www.nab-bas.bg/

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

гр.София
тел. (+359 2) 980 50 69

e-mail: office@sme.government.bg
http://www.sme.government.bg/

Държавна агенция по метрология и технически надзор

гр.София
ул. 6-ти септември 21
тел. (+359 2) 989 84 88

e-mail: mail@sasm.orbitel.bg
http://www.damtn.government.bg/

Национална служба за растителна защита

гр.София
факс (+359 2) 952-0987

http://www.nsrz.government.bg/

Национална ветеринарно-медицинска служба

гр.София
бул."П.Славейков" № 15А
тел. (+359 2) 915-98-20

http://www.mzgar.government.bg/
NacSlujbi/NVMS/NVMS.htm

Агенция Митници

1000, гр. София
бул. Княгиня Мария Луиза 22,
тел. (+359 2) 980-5659,
факс: (+359 2) 980-6897

e-mail: contacts@customs.government.bg
http://www.customs.bg/

Комисия за защита на конкуренцията

1000, гр. София
бул. "Витоша" №18
тел. (+359 2) 988 40 70

e-mail: cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg/

Национален център за аграрни науки

1373, гр. София,
ул. "Суходолска" № 30 тел. (+359 2) 920-2065,
факс: (+359 2) 920-2067

e-mail: aa@bgcict.acad.bg

Институт по криобилогия и хранителни технологии 

1407 гр. София,
бул. “Черни връх” № 53
тел. (+359 2) 681-253,
Факс: (+359 2) 682-074; 683-373

 

Национална ветеринарномедицинска служба

1606, гр.София,
бул."П.Славейков" № 15А,
тел. (+359 2) 952-13-45,
факс: (+359 2) 954-95-93,
телекс 23242

 

 
 
Union of the processors of fruit and vegetables
with the financial support of German government,
BMZ - Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung /GTZ - Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH