Членство в СППЗ

Извлечение от Устав на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България

Членство

Чл. 8. Членуването в Съюза е доброволно и не ограничава членовете за участие в други съюзи, сдружения и организации с изключение на такива, дублиращи дейността на Съюза.

Право на членство

Чл. 9 (1) (изм. – решение от 27.11. 2014 г.) Редовен член на Съюза може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице - български гражданин, което има търговска регистрация и постоянно местоживеене в Република България, както и всяко местно или чуждестранно юридическо лице, което има място на делова активност в Република България.

(2) Асоцииран член на съюза може да бъде юридическо лице или търговец - физическо лице, които не отговарят на изискванията по ал. 1 , но осъществяват дейност която подпомага и съпътства преработването на плодове и зеленчуци.

(3) (изм. – решение от 27.11. 2014 г.) Асоциираните членове участват в работата на Общото събрание, но без право на глас.

(4) Асоциираните членове не могат да бъдат избирани в органите на Съюза.

(5) Асоциираните членове заплащат членски внос в размер на 70 % от определения членски внос за редовни членове и 30% повече за услуги ползвани от Съюза. Почетни членове

Чл. 10. (1) Допуска се членство на физически лица - не търговци, само под формата на почетен председател и почетен член. За почетни членове и председатели може да се приемат лица, произхождащи от редовете на преработвателите на плодове и зеленчуци и имащи големи заслуги за развитието на бранша, както и такива, които са допринесли изключително много за осъществяването на целите и задачите на Съюза.

(2) Те може да ползуват всички привилегии, които им предоставя членството.

(3) Почетните членове не заплащат членски внос.

Приемане на нови членове

Чл.11 (1) (изм. – решение от 27.11. 2014 г.) Член на сдружението може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията на чл. 9 и което:

1. съдействува за осъществяването на целите на Съюза,

2. спазва настоящия Устав и заплаща редовно годишния членски внос.

(2) Кандидатът за член подава писмена молба по образец чрез Председателя на сдружението до Управителния съвет, който се произнася с решение на първото си заседание след постъпване на молбата.

(3) Молбата на юридическите лица следва да е придружена и с документи, които удостоверяват:

1. тяхната правосубектност и представителната власт на лицето, подписало молбата;

2. обстоятелството, че не са обявени в ликвидация или несъстоятелност и не са в процедура по обявяване в несъстоятелност;

3. обстоятелството, че решението да се кандидатства за член на Сдружението е взето в съответствие със законите и устройствените им актове.

(4) Членственото правоотношение възниква след решението на Управителния съвет за приемане на кандидата и заплащане на първия членски внос.

(5) При отказ на Управителния съвет да приеме кандидатстващия, нова молба може да се подаде след изтичането на едногодишен срок от датата на заседанието на Управителния съвет на което молбата не е била удовлетворена.

(6) Почетни членове се приемат от Общото събрание на Съюза.