Политика за поверителност и защита на личните данни

Политика за поверителност и защита на личните данни

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните).

Информация за нас:

Сдружение „Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България” /СППЗ/, ЕИК 130 167 216 е администратор на лични данни, с адрес на регистрация: София 1574, бул. “Проф.Цветан Лазаров” 13 и адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. Героги С. Раковски 108, ет.4, офис 407А, тел. 02/9874743, e-mail: union@org-bg.net; office@org-bg.net; web:org-bg.net.

Какво представляват личните данни и тяхното обработване?

Съгласно Общият регламент за защита на данните:

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Обработването“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Какви данни обработва СППЗ

1. Предоставени от собственици, управляващи, представляващи и наети лица във фирмите-членове и клиентите/ползвателите на услугите предлагани от СППЗ :

А) От членовете на УС, КС и почетните членове на СППЗ:

Б) От собственици, управляващи, представляващи и наети лица във фирмите-членове и клиентите/ползвателите на услугите предлагани от СППЗ:

2. Предоставени от абонатите на електронните издания (бюлетин) на СППЗ:

Цели на обработване на личните данни:

1. В изпълнение на целите и предмета на дейност съобразно Устава на сдружението, СППЗ обработва данни за водене на регистър на членовете, на членовете на управителния и контролен съвет, изпращане на покани за събития, обмен на контактни данни между членовете и изготвянето на обобщени справки, и за сключването и изпълнението на договори за предоставяне на услуги. СППЗ обработва данните за:

2. Обработване на данните на абонатите на електронните издания на СППЗ с цел изпращане на бюлетин.

3. В изпълнение на законови задължения СППЗ обработва данните на клиентите за следните цели:

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните данни:

Срок за съхраняване на личните данни

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Права на членовете/потребителите/клиентите на СППЗ във връзка с обработване на личните данни

a)      възражение срещу обработването на личните данни при наличие на законово основание за това, когато възражението е основателно, личните данни на субекта не могат повече да бъдат обработвани.

a)      се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им;

b)      обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, се иска тяхното ограничено обработване;

c)      когато клиента има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

d)     подадено е възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Заявления за упражняване на посочените права на потребителите/клиентите на СППЗ във връзка с обработване на личните данни се подават лично или от изрично упълномощено лице чрез пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път. Произнасянето по отношение на искането е в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на СППЗ, този срок може да бъде удължен до 30 дни.

Използване на „Бисквитки“ (cookies)

Цел и използване на „бисквитките“

СППЗ инсталира „бисквитки“ единствено с цел позволяване на използването или подобряване на предлаганите функционални възможности и навигацията за потребителя. В никакъв случай СППЗ не използва „бисквитки“ за събиране, обработване, разпространение или регистрация на лични данни.

Какво да направи потребителя, ако не желае да бъдат инсталирани „бисквитки“ на компютъра му?

Някои хора намират, че наличието на място за съхраняване на информация на компютъра или мобилното устройство представлява до известна степен вмешателство, по-специално когато тази информация се съхранява и използва от неизвестни на тях трети лица. При блокиране на някои или всички „бисквитки“ или при премахване на „бисквитките“, които вече са поставени на устройството на потребителя е възможно да се загубят някои функционални възможности. Това става с промяна на настройките за поверителност на браузъра, който използва. Някои трети оператори са разработили инструменти за дезактивиране на събирането и използването на данни от техните модули.

Сайтът на СППЗ използва следните бисквитки:

PHP Session ID : Тази „бисквитка“ се използва за съхранение на информацията за навигацията.

language : Тази „бисквитка“ се използва за съхранение на активния език с цел правилно пренасочване при всяка заявка за страница.

Настоящата Политика се намира на адрес: http://org-bg.net/

СППЗ запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. СППЗ не носи отговорност ако даден потребител не се е запознал с настоящата Политика.

                

гр. София, май 2018 г.                         
Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци