СППЗ реализира проект „Европейското измерение в производството, търговията и маркетинга на консервирани плодове и зеленчуци” по Програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност Мобилност

14.06.2012

СППЗ реализира проект „Европейското измерение в производството, търговията и маркетинга на консервирани плодове и зеленчуци” по Програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност Мобилност

Организацията бенефициент по проекта – Съюз на преработвателите на плодове и зеленчици, изпрати 10 специалисти от фирми- членове на Съюза и служители на Съюза на двуседмична обучителна практика в Австрия, през месец март 2012г.

Партньор бе Австрийската асоциация на хранително – вкусовата промишленост. /Food Industries Association of Austria - FIAA/

Основната задача на проекта бе свързана с осъвременяване и допълване на професионалните знания и умения на участниците в мобилността в следните области: Европейски изисквания в различни области за производство на храни; Нови тенденции; Търговски и маркетингови умения, специфични за бранша; Био-производство. Новите компетентности подобриха пригодността за заетост и участие на европейския пазар на труда на бенефициентите по проекта. В допълнение на това те придобиха допълнителни междуличностни и интеркултурни умения, които допринесоха за тяхното личностно развитие. Езиковите умения и уменията за учене през целия живот на ползвателите също бяха подобрени в следствие на осъществената предварителна подготовка. Програмата на мобилността съчетаваше посещения както в предприятия, сдружения, кооперативи и организации на производители, така и посещения в лаборатории, професионални колежи и правителствени организации. В дългосрочен план целта на проекта е натрупаният положителен опит и знания да се трансферират към останалите фирми членове на Съюза и към други фирми от ХВП.

Проектът се реализира в периода м. май 2011г. - май 2012г.

Участниците в мобилността са представители на следните фирми – членове на СППЗ: „Булконс Първомай” АД, „Булгарконсерв Рупите” ООД, „Дерони” ООД, „Фрукто Сливен” АД, „Сторко” ЕООД, „Олинеза” ООД, „Цима 99” ООД, „Вега Стар” ЕООД и 2-ма представители от офиса на СППЗ.