Устав

 

 

УСТАВ
НА СЪЮЗА НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Общи положения

            Чл. 1. (1) Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България е доброволна ,, независима, демократична браншова организация на равноправни членове – юридически лица и физически лица производители на консервирани, замразени, сушени и лиофилизирани плодове и зеленчуци.

            (2) Съюзът е юридическо лице с наименование “Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България ” /СППЗ/, което се изписва на латиница”Union of  fruits and vegetables processors in Republic of  Bulgaria.”

           (3) По смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Съюзът е сдружение с нестопанска цел, създадено за неопределен срок.

           (4) Съюзът може да открива клонове.

 

            Осъществяване на дейността

            Чл. 2. Съюзът осъществява своята дейност, в частна полза на своите членове, основавайки се на действащата нормативна уредба в страната, настоящия Устав, решенията на Общото събрание и Управителния съвет, независимо от държавните, синдикалните, икономическите и политическите структури.

            Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на съюза е в град София.

            (2)Адресът на управление на дейността е София, район Слатина ул.“проф.Цветан Лазаров” № 13,

            Формална белези   

Чл. 4. (изм. – решение от 01.06. 2011 г.) Формалните белези на Съюза са печат, емблема и удостоверение за членство в съюза.

 

Цели

Чл. 5. Съюзът си поставя за цел:

1. Отстояване и защита на общите стратегически цели на бранша.

            2. Издигане престижа на професията пред обществото, усъвършенствуване професионализма на членовете си, постигане на професионално единство, солидарност и защита на професионалните интереси.

            3. Информационно обслужване и подкрепа на членовете на Съюза в областта на технологията, техниката, научните постижения, маркетинга, производственото законодателство в консервната промишленост и др.

4. Да съдействува за привличането на чуждестранни инвестиции в производствения и обслужващите сектори на бранша.

            5. Изучаване, популяризиране и съхранение историята на бранша в България.

            6. Да съдейства за доброволното уреждане на възникналите спорове между членовете.

            Средства за постигане на целите

            Чл. 6. Съюзът  реализира своите цели като:

1. Обсъжда и защитава концепции за развитието на бранша и свързаните с него дейности.

            2. Предлага свои платформи, програми и искания при формирането и осъществяването на икономическата и социалната политика.

            3. Разработва съображения и бележки по проекти за нормативни актове, участвува в разработването или разработва  самостоятелно такива проекти, отнасящи се за бранша.

            4. (изм. – решение от 01.06. 2011 г.)  Подпомага развитието на вътрешните търговски и технологични връзки в бранша чрез предоставяне на информация.

            5. Предприема инициативи за привличане на български и чужди капитали в бранша и насърчава образуването на смесени дружества за осъществяване на стопанска дейност в страната и чужбина.

            6. (отм. – решение от 04.08.1999 год.)

            7. Информира членовете си за обявени търгове, изложби и панаири в страната и чужбина, като съдействува за участието им в тях и при възможност разработва или осигурява типови договори, тръжни книжа, образци и други.

            8. (отм. – решение от 04.08.1999 год.)

            9. Съдействува за повишаването на подготовката и квалификацията на управляващите мениджъри и останалите кадри в бранша, като организира провеждането на курсове, конференции, симпозиуми, срещи с мениджъри и специалисти на водещи фирми в страната и чужбина.

            10. (отм. – решение от 04.08.1999 год.)

            11. Съдействува на членовете си за предотвратяване и ликвидиране на прояви на монополизъм и нелоялна конкуренция чрез дейността на арбитражната комисия.

  12. (1) (нов. – решение от 01.06. 2011 г.) Подпомага инициативи, за:

                  -професионално ориентиране на учащи

                   - дарителски кампании

 

            Предмет на дейност

            Чл.7. Съюзът извършва следните дейности: маркетингови проучвания, посредничество при бизнес контакти, информационно и научно обслужване, обучение, организиране участието в панаири и изложби, консултантска  и други дейности в изпълнение на целите си.

           Членство

            Чл. 8. Членуването в Съюза е доброволно и не ограничава членовете  за участие в други съюзи, сдружения и организации с изключение на такива, дублиращи дейността на Съюза.

            Право на членство

            Чл. 9 (1) (изм. – решение от 27.11. 2014 г., изм. – решение от 06.06.2018г.)) Редовен член на Съюза може да бъде  всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице - български гражданин, което има търговска регистрация и постоянно местоживеене в Република България, както и всяко местно или чуждестранно юридическо лице, което има място на делова активност в Република България и притежава производствени мощности за преработка на плодове и зеленчуци.

            (2) Асоцииран член на съюза може да бъде юридическо лице или търговец - физическо лице, които  не отговарят на  изискванията по ал. 1 , но осъществяват дейност която подпомага и съпътства преработването на плодове и зеленчуци.

            (3) (изм. – решение от 27.11. 2014 г.)  Асоциираните членове участват в работата на Общото събрание, но без право на глас.

            (4) Асоциираните членове не могат да бъдат избирани в органите на Съюза.

            (5) Асоциираните членове заплащат членски внос в размер на 70 % от  определения членски внос за редовни членове и 30% повече за услуги ползвани от Съюза.                 

Почетни членове

            Чл. 10. (1) Допуска се членство на физически лица - не търговци, само под формата на почетен председател и почетен член. За почетни членове и председатели може да се приемат лица, произхождащи от редовете на преработвателите на плодове и зеленчуци и имащи големи заслуги за развитието на бранша, както и такива, които са допринесли изключително много за осъществяването на целите и задачите на Съюза.

           (2) Те може да ползуват всички привилегии, които им предоставя членството.

            (3) Почетните членове не заплащат членски внос.           

            Приемане на нови членове

  Чл.11 (1) (изм. – решение от 27.11. 2014 г.) Член на сдружението може да бъде  всяко лице, което отговаря на изискванията на чл. 9  и което:

            1. съдействува за осъществяването на целите на Съюза,

            2. спазва настоящия Устав и заплаща редовно годишния членски внос.

           (2) Кандидатът за член подава писмена молба по образец чрез Председателя на сдружението до Управителния съвет, който се произнася с решение на първото си заседание след постъпване на молбата.

           (3) Молбата на юридическите лица следва да е придружена и с документи, които удостоверяват:

           1. тяхната правосубектност и представителната власт на лицето, подписало молбата;

           2. обстоятелството, че не са обявени в ликвидация или несъстоятелност и не са в процедура по обявяване в несъстоятелност;

           3. обстоятелството, че решението да се кандидатства за член на Сдружението е взето в съответствие със законите и устройствените им актове.

           (4) Членственото правоотношение възниква след решението на Управителния съвет за приемане  на кандидата и  заплащане на първия членски внос.

           (5) При отказ на Управителния съвет да приеме кандидатстващия, нова молба може да се подаде след изтичането на едногодишен срок от датата на заседанието на Управителния съвет на което  молбата не е била удовлетворена.

           (6) Почетни членове се приемат от Общото събрание на Съюза.

 

            Прекратяване на членството

Чл. 12 (1) Членственото правоотношение се прекратява:

            1. по писмено заявление от съответния член - от датата посочена в заявлението, която дата не може да бъде по-ранна от датата на депозиране на заявлението в Съюза,

            2. (изм. 01.06.2011) при изключване по решение на Управителния съвет - от датата на решението;

 

            (2) Освен в случаите по предходната алинея членството се прекратява:

            1. за физическо лице: при смърт, поставяне под пълно   запрещение - от датата на смъртта или датата на влизане в сила на съответния съдебен акт;

            2. за юридическо лице - при прекратяване, вливане, сливане или разделяне, при обявяване в ликвидация или в несъстоятелност - от датата на влизане в сила на съответния съдебен акт.

           (3) (изм. 01.06.2011) Управителният съвет може да вземе решение за изключване на член при:

           1. извършване на действия или допускане на  бездействия, които накърняват доброто име на сдружението;

           2. неспазване на общочовешката и професионална етика в отношенията си с останалите членове на Сдружението;

          3. поведение на члена, което уронва доброто име на Сдружението;

            4. изпадане в състояние, което не позволява пълноценно да се изпълняват задълженията - за физическо лице член на Сдружението;

            5. неспазване на други уставни задължения или неизпълнение решение на Общото събрание.

           (4) Членството може да бъде прекратено поради отпадане – при  неплащане на членски внос и имуществени вноски за срок повече от шест месеца.

           

            Чл. 13. (1)  (изм. – решение от 04.08.1999 год., изм. – решение от 06.06.2018г.) Управителният съвет може с решение, прието обикновено мнозинство от  присъствуващите на специално за тази цел заседание да замрази за срок от 6 /шест/ месеца членствените права на член на Съюза, който не спазва този Устав, извършва дейност или има поведение, противоречащо на интересите на Съюза или не плаща (забавя плащането) на годишния членски внос.

          

             (2) Членството в Съюза може да се възстанови най-рано една година след изключването или отпадането като молба за това се депозира пред Контролния съвет на Съюза. Контролният съвет на Съюза разглежда молбата и я внася в Управителния съвет  с мотивирано становище.

            (3) Прекратилият членството си няма право да получи обратно внесените имуществени вноски.                      

  Права на членовете

              Чл.14 (1) Всеки  редовен член на Съюза има право:

              1. Да участвува   с право на глас в Общото събрание на Съюза .

              2. Да избира и да бъде избиран в управителните и контролни органи.

              3. Да бъде информиран за дейността на съюза.

              4. Да внася за разглеждане в Управителния съвет предложения, съображения, становища по въпроси засягащи дейността на Съюза и да участвува при разглеждането и обсъждането им.

              5. Да участвува в инициативите, проявите и дейността на Съюза.

              6. Да се ползва от представителството, защитата, резултатите от дейността и възможностите на Съюза.

              7. Да се ползва от имуществото, материалната база, фондовете, информацията и другите услуги и резултата от дейността на Съюза при определени от Общото събрание условия и ред.

             8. Да притежава този устав и удостоверение за членство в Съюза.

             (2) Асоциираните членове имат правата на редовните  с изключение на тези по чл. 14 ал.1 т.1 и т.2.         

           Задължения на членовете

           Чл.15. Всеки член на Съюза е длъжен:

            1. Активно да участвува в реализирането на целите и задачите на Съюза.

            2. Да спазва настоящия Устав и да изпълнява решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

            3. Да спазва професионалната етика при изпълнението на съюзните си задължения.

            4. Да предоставя на Съюза необходимата информация за своята дейност.

            5. Да участвува във финансовата издръжка на Съюза чрез годишен членски внос и/или имуществени вноски и под други форми, определени от Общото събрание.

            6. Да изпълнява постигнатите договорености от органите на Съюза с държавни, синдикални и други органи и организации.

            7. Да отговаря за задължения на Съюза до размера на дължимите имуществени вноски

            Органи

            Чл.16. (1) Органи на Съюза са Общо събрание и Управителен съвет.

(2) Дейността на Управителния съвет се проверява от Контролен съвет, който отчита дейността си пред Общото събрание.

           Основни принципи на управление

            Чл.17. (1) Основните принципи на управлението на Съюза са: демократичност и изборност .

            (2) Организацията на работа и дейността на Общото събрание,Управителния и Контролния съвет се осъществява по ред и правила, приети от Общото събрание.           

            Общо събрание

Чл.18. (1) Общото събрание е върховен орган и се състои от всички редовни и почетни членове на Съюза.

(2) Всеки редовен и почетен член има право на един глас.

(3) В работата на Общото събрание могат да участвуват поканени гости, които нямат право на глас.

            (4) Член на Общото събрание няма право на глас  при решаването на въпроси отнасящи се до:

            1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора  степен включително;

            2. юридически лица в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

            (5) (изм. – решение от 27.11. 2014 г.) Асоциираните членове участват в работата на Общото събрание без право на глас.          

            Свикване на общото събрание

            Чл.19 (1). (изм. – решение от 04.08.1999 год.) Общото събрание се свиква най-малко един път в годината по решение на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете му отправено до Управителния съвет. Ако в месечен срок от искането, Управителния съвет не свика Общо събрание, по писмено искане на заинтересуваните членове, то се свиква от съда в който сдружението е регистрирано,

(2) Общото събрание се счита за законно, ако присъствуват повече от  половината от редовните и почетни членовете на Съюза .

(3) При липса на кворум събранието се отлага с един час по – късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно колкото и членове да се явят.           

            Документи по свикването

            Чл.20. Общото събрание се свиква с покана, която съдържа датата, часа и мястото на провеждане на събранието и  дневен ред . Поканата се изпраща до членовете на Съюза най- малко един месец преди датата на провеждане на събранието и се поставя в същия срок  на мястото за обявления в  административната сграда на Съюза.

            Правомощия на Общото събрание

Чл.21. (1) Общото събрание:

            1. Изменя  и допълва Устава на Съюза.

            2. Приема основните  насоки и програма  за дейността на Съюза.

            3. Приема вътрешните актове на Съюза.

            4. Избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет.

            5. Избира и освобождава почетния председател и почетните членове на Съюза.

            6.( изм.01.06.2011 г.) Определя длъжностите, които ще бъдат платени.

            7. Разглежда и приема отчета за дейността  на Управителния съвет.

            8.  отм. ОС  17.04. 2008 г.

            9. Определя размера на годишния членски внос и имуществените вноски.

           10. Приема бюджета на Съюза      

           11. Разпорежда се с недвижимото имущество на Съюза.

           12. Разглежда и решава въпросите за реорганизацията и прекратяването на Съюза и всички въпроси, свързани с неговата дейност.

           13.Взема решения за преобразуване и  прекратяване на съюза и определя за ликвидатор управителния съвет или определено от него лице.

           14. Взема решения за разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имуществото при прекратяване на Съюза.         

           15. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, този устав и вътрешните актове на Съюза

           16. Взема решения за откриване и закриване на клонове.

           17. (отм. 01.06.2011 г.)

           (2) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по т. 1,3, 13 и 14 – с мнозинство 2/3 от присъстващите.

           (3) На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателствуващия Събранието, от протоколчика и от един упълномощен член на Контролния съвет.

           Управителен съвет

            Чл.22. (1)  Управителният съвет е управителен орган на Съюза. Състои се от 7 членове, избрани от Общото събрание с мандат от три години. Управителният съвет избира председател с тайно гласуване. 

            Работа non profit

Чл.23. Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение и изпълняват задълженията си на доброволни начала. Общото събрание утвърждава разходи за награди на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет.           

            Свикване

            24. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и  от председателя му.Председателят е длъжен да свика Управителния съвет по писмено искане на една трета от членовете му  в седмичен срок от постъпване на искането. Ако не стори това, управителният съвет може да бъде свикан от всеки негов заинтересуван член.

            (2) Заседанията на управителния съвет се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от определен от управителния съвет негов член.        

              Правомощия на управителния съвет

  Чл. 25 (1) Управителният съвет:

              1. Ръководи работата на Съюза между заседанията на Общото събрание.

  2. организира  и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, отчита дейността си пред него и приема резолюции

  3. Определя реда и организира извършването на дейността на Съюза.

  4. Съставя и предлага на Общото събрание проект за бюджета на Съюза за финансовия период.

  5. (изм. 01.06.2011 г.) Приема нови членове, замразява членството за определен срок  и взема решения за отпадане на членове и за тяхното изключване.

 6. (изм. – решение от 06.06.2018г.) Приема правила за издължаване на членския внос.

  7. Взема решения за придобиването на необходимите финансови средства извън членския внос. - дарения, спонсорство, целево преведени средства за конкретни мероприятия, за постигане на целите на Съюза.

  8. Взема решения и извършва необходимата организационна работа за участието на Съюза в международни и национални мероприятия, конгреси, съюзи, организации и определят членовете на Съюза, които да го представляват във всеки конкретен случай.

9. Подготвя предложения пред Общото събрание за придобиване и разпореждане с недвижимо имущество и се разпорежда с движимото имущество на Съюза

10. Взема решения за участие в други организации

11. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Съюза.

12. Определя адреса на Съюза

13. Подготвя предложения пред Общото събрание за откриване на парични фондове.

14. При възлагане от Общото събрание определя ликвидатор на Съюза.

15. Кани на заседанията си членовете на Съюза, направили различни предложения или дали мнения и становища по конкретни въпроси в интерес и за постигането на целите на Съюза.

16. Изпълнява и други задачи, възложени му от Общото събрание.

            (2) Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му.

            (3) Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по точки 3, 8 и 13 – с мнозинство от всички членове.

            (4) За присъстващ се счита член на Управителния съвет, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия събранието.

             (5) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протокола за взетото решение  бъде подписан без забележки  и възражения от всички членове.           

            Председател на управителния съвет

            Чл. 26. Председателят на Управителния съвет:

1. Представлява Съюза пред всички органи и организации в страната и чужбина.

2. Председателствува всички Общи събрания на Съюза и заседанията на Управителния съвет.

3. Отговаря за организацията и ръководството на цялата дейност на Съюза съгласно този Устав, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

4. Подписва документите, изходящи от Съюза, и задължава сметките.           

            Контролен  съвет

Чл. 27. Контролният съвет на Съюза се състои от трима членове, които избират помежду си председател.           

             Правомощия на контролния съвет

             Чл. 28. Контролният съвет:

 1. Следи за законосъобразността на действията на Общото събрание и Управителния съвет.

 2. Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

 3. Контролира финансовото състояние на Съюза, правилното водене на отчетността и стопанисването на имуществото на Съюза.

  4. (изм. – решение от 06.06.2018г.)Преценява и внася в Общото събрание молби за възстановяване на членството на изключени членове.

              5.  За дейността си се отчита пред Общото събрание.           

               Работа non profit

               Чл. 29. Членовете на Контролния съвет не получават възнаграждение за работата, която изпълняват.           

              Длъжностно лице

              Чл. 30. (1) Оперативната работа на Съюза се изпълнява от изпълнителен директор, който получава трудово възнаграждение в размер, определен от Управителния съвет.

(2) По предложение на изпълнителния директор, Управителният съвет определя броя на допълнителните платени длъжности в Съюза.

(3) Отношенията между Управителния съвет , изпълнителния директор и назначените лица, се уреждат по Кодекса на труда.          

            Задължения на изпълнителния директор

            Чл.31. Изпълнителният  директор участва в работата  на Общото събрание и Управителния съвет с право на съвещателен глас и има следните задължения:

1. Съхранява печата, средствата и движимите ценности на Съюза;

2. Осигурява воденето на  необходимата отчетност по Закона за счетоводството, както и необходимите книги - протоколи, входяща и изходяща книга и др.

3. По нареждане на Управителния съвет и на неговия председател извършва необходимите плащания и съставя необходимите отчетни документи.

4. Изготвя отчет за финансовото състояние на Съюза за всяко заседание на Управителния съвет или когато бъде поискано.

5. По решение на Управителния съвет организира провеждането на Общото събрание.

6. Води на отчет членовете на Съюза, съхранява архивите на Съюза и изпълнява и други задачи, възложени му с трудовия договор от Управителния съвет.

Изборност и мандатност

Чл. 32. (1) Всички ръководни длъжности в Съюза са изборни и мандатни.

(2)   Мандатът на всички изборни органи е три години.

(3)   (изм. – решение от 06.06.2018г.) Броят на кандидатите за всички ръководни длъжности е неограничен. Предложение за включване в изборната листа може да бъде направено от всеки член на Съюза.

Начин на гласуване

            Чл.33. (1) За всички членове на Управителния и Контролния съвет се гласува тайно и  поименно.

(2) Ако никой от кандидатите не получи мнозинство от 50% плюс 1 от гласовете, се провежда второ гласуване и за избран се счита кандидатът, получил най-много гласове.

(3) Избирането и освобождаването на ръководните органи на Съюза се извършва с обикновено мнозинство. Вземането на всички други решения става с явно гласуване.

           

           Отмяна на решенията

           Чл. 34. (1)Общото събрание отменя решенията на Управителния и Контролния съвет, които противоречат на закона , този Устав или предходно решение на Общото събрание.

           (2) Искането за отмяна може да бъде направено от всеки заинтересуван орган или член на Съюза в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Финансиране

            Чл.35. (1) (изм. – решение от 04.08.1999 год.) Имуществото на Съюза се състои от: пари, движими и недвижими имоти, вещи и вещни права, вземания, ценни книжа.

            (2) Паричните сметки на Съюза се съхраняват в банкови сметки. Те се набират от годишен членски внос, определен по размер от Общото събрание, доброволни вноски, субсидии и дарения.

            Дарения, завещания и други пожертвования

            Чл.36.  Местни и чуждестранни лица могат да правят дарения, завещания и други пожертвувания в полза на Съюза, които се приемат от председателя на Управителния съвет. Помощите могат да бъдат давани с условия за начина на използването им в съответствие с целите на Съюза.

            Финансова дейност

            Чл. 37. (Изм. – решение от 06.06.2018г.)   Финансовата дейност на Съюза се извършва в съответствие с финансовия план. Разходите за издръжка на Съюза се извършват съгласно бюджета за финансовия период, предложен от Управителния съвет и приет от Общото събрание. По решение на Общото събрание към Съюза могат да се образуват целеви фондове в лева и валута за финансиране на отделни прояви и програми. Средствата се набират от заинтересованите членове и от други източници. Финансовият период на Съюза е тригодишен и започва и приключва с мандата на избраните Управителен съвет и Контролен съвет.

           Чл.38. При прекратяване на Съюза по решение на Общото събрание останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съобразно решението по чл. 21 ал. 1 т. 14 от Устава.

           Чл. 39. Съюзът използва прихода от дейностите и имуществото си за постигане на своите цели.

           Чл. 40. Съюзът не разпределя печалба.

       

            ПРЕХОДНИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            § 1. Този Устав е приет на Учредително събрание на Съюза, проведено в град Банкя, Столична община, на 19 февруари  1999 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 04.08.1999 год.; изменен и допълнен в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение на  Общото събрание от19.04.2001 г., изменен на Общото събрание проведено на 17.04.2003 г., изменен на Общото събрание проведено на13 май 2005 г. ; изменен и допълнен от Общото събрание на 17.04.2008 г.; изменен и допълнен на Общото събрание проведено на 01.06.2011 г.; изменен и допълнен на Общото събрание проведено на 27.11.2014 г.; изменен и допълнен на Общото събрание проведено на 06.06.2018 г.

 

06.06.2018 г.      

Председателстващ ОС: Стойко Кировски