ПОКАНА за свикване на Общо събрание на СППЗ

31.10.2022

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на СППЗ

Управителният съвет на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България /СППЗ/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от Устава на СППЗ, Ви кани и свиква Годишно отчетно-изборно събрание на 1-ви декември 2022 г. от от 13.00 часа, в комплекс „Тракиец“, с. Житница, обл. Пловдив при следния

Дневен ред: 

  • Попълване състава на Управителния съвет;
  • Приемане на Доклада на Управителния съвет за периода 2021-2022 г. ;
  • Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 ал.3 от Устава на СППЗ, Общото събрание ще се проведе на същата дата и място при обявения дневен ред от 14.00 часа независимо от броя на присъстващите.

Регистрацията е от 12.00 часа