Комисията прие нов Европейски план за действие в областта на търговията на дребно и ще проведе консултация относно нелоялните търговски практики

13.02.2013

Европейската комисия прие днес Европейски план за действие в областта на търговията на дребно и Зелена книга относно нелоялните търговски практики между предприятията по веригата на доставки на хранителни и нехранителни стоки.

Секторът на услугите за продажба на едро и дребно е един от най-важните в икономиката на ЕС и играе важна роля при стимулирането на растежа и създаването на работни места в съответствие със стратегията „Европа 2020“. На него се пада дял от 11 % от БВП на ЕС и 29 % от европейските МСП, като в този сектор са заети почти 33 милиона души и се предлагат възможности за работа по-специално за млади хора, жени и хора с по-ниско ниво на квалификация. Въпреки това съществуват определени пречки, които все още възпрепятстват гладкото функциониране на трансграничното снабдяване, достъпа на потребителите до трансгранични услуги за продажба на дребно и възможността за навлизане на пазара за търговците на дребно.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Търговците на дребно играят важна роля за приближаването на единния пазар до потребителите в ЕС. Независимо от това продължават да съществуват пречки пред създаването на ефективен и конкурентен единен пазар в сектора на търговията на дребно. Този План за действие съдържа стратегия за подобряване на конкурентоспособността на сектора на търговията на дребно и повишаване на неговата икономическа, екологична и социална ефективност.“ Комисар Барние също така добави: „Ние искаме и лоялни практики. Нелоялната търговия застрашава жизнеспособността на предприятията и намалява ефективността на веригата на доставки в търговията на дребно. На потребителите трябва да се осигурят конкурентни цени, но и доставчиците в сектора на търговията на дребно трябва да получават справедливи цени за продуктите си.“

Действията, предвидени в Европейския план за действие в областта на търговията на дребно, са свързани с пет основни приоритета:

  • Увеличаване на правата на потребителите чрез по-добро осведомяване
  • Подобряване на достъпа до услуги за продажба на дребно чрез насърчаване на обмена на добри практики между държавите членки във връзка с планирането на търговията и териториалното устройство
  • По-лоялни и устойчиви търговски отношения по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки
  • Осигуряване на по-добра връзка между търговията на дребно и иновациите
  • Създаване на по-добра работна среда, например чрез по-добро съчетаване на нуждите на работодателите и квалификацията на служителите.

Комисията ще създаде постоянна Група за конкурентоспособност на търговията на дребно, която ще помогне за разработването на конкретни цели за съответните области, ще наблюдава постигнатия напредък, ще издава препоръки, за да гарантира пълното прилагане на действията, включени в плана, и при необходимост ще съветва Комисията относно нови допълнителни действия, които могат да бъдат предложени.

Едно от основните действия е приетата едновременно с Плана за действие Зелена книга, с която ще започне консултация относно нелоялните търговски практики между предприятията по веригата на доставки на хранителни и нехранителни стоки. Консултацията ще продължи три месеца и ще помогне на Комисията да оцени обема на нелоялните търговски практики и да събере сведения относно тяхното въздействие върху икономиката и трансграничните дейности. Тя ще разгледа ефективността на действащите системи за саморегулиране и законодателните уредби, действащи на национално ниво по отношение на тези практики, и ще проучи въпроса, дали тези различни подходи могат да доведат до разпокъсаност на единния пазар. Всички заинтересовани страни се приканват да представят становищата си в отговор на поставените в Зелената книга въпроси в срок до 30 април 2013 г.

В конкретния случай на нелоялни търговски практики в търговията с хранителни стоки, през 2010 г. беше създадена Експертна платформа в областта на договорните практики между предприятията в рамките на Форум на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на предлагането на храни, която да работи за намиране на решение на тези въпроси. На срещата на Форума на високо равнище през декември 2012 г. (виж IP/12/1314) беше обявен „двупистов подход“, който да бъде приложен за решаване на проблема. Приемането на Зелената книга относно нелоялните търговски практики между предприятията във веригата на доставки на хранителни и нехранителни стоки върви успоредно с работата на този Форум, а Комисията ще изготви оценка на въздействието, като анализира няколко възможни варианта за решаване на тези въпроси, от саморегулиране до създаване на ново законодателство.

Вж. също MEMO/13/47

За допълнителна информация:

Пречките пред единния пазар в сектора на търговията на дребно бяха установени в доклада на Комисията за наблюдение върху пазара за търговия на дребно от юли 2010 г. (виж IP/10/885), в Резолюцията на Парламента относно по-ефективен и справедлив пазар на дребно от юли 2011 г. и на работните семинари, организирани от Комисията с представители на основните заинтересовани страни по време на изготвянето на Плана за действие.

http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm