Екознаците върху етикетите

17.07.2008

Екомаркировката съдържа сведения отразяващи екологичния характер на продукта, процеса или услугата.

Тя представлява текст, отделни графични или цветни символи и техни комбинации.

Екознаците се нанасят в зависимост от конкретните условия непосредствено върху изделието, опаковката, етикета или съпровождащата документация.
В света има огромен брой екологични марки. Те нарастват с всеки изминал ден, за това е нужна определена систематизация при представянето им.

Обикновено се очертават четири големи групи екологични знаци.

1. Знаци за обозначаване на предмети и материали, подлежащи на вторична преработка и продукти получени в резултат на такава преработка, а също и маркировка на организации за оползотворяване на опаковки.

Зелена точка

Знакът "Зелена точка" е регистриран от DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND AG (DSD), Германия. От 1996 г. DSD предоставя на PRO EUROPE правото за използване на търговската марка под формата на общ лиценз за територията на целия Европейски съюз. От 2004 година лицензополучател за територията на България е Екопак България АД. Правото за използване на знака се продава.

Предназначението на знака “Зелена точка” е да удостоверява, че дадената опаковка е включена в система за колективно оползотворяване на отпадъци от опаковки. В моменна право да поставят този знак върху опаковките на стоките си имат повече от 130 000 компании в 27 държави в Европа.

 

Популярни са и знаците във вид на триъгълник от три последователно свързани стрелки в който се поставя цифра или букви на латиница. Самият знак означава затворен цикъл ("създаване - използване - преработване"), а надписите определят материала, използван за опаковката. Цифри 1-19 означават пластмаса, 20-39 хартия и картон, 40-49 метали, 50-59 дървесина, 60-69 тъкани и текстил, 70-79 стъкло. С номера между 80 и 99 се обозначават опаковки, изработени от повече от един материал (композитни)алуминий и пластмаса, хартия и пластмаса и др. На свой ред различните материали са обозначени с допълнителни символи.

 

01
PET

полиетилентерефталат
oт него се правят най-вече бутилки за безалкохолни напитки, олио, минерална вода, бира. Той издържа на ниски и на високи температури и е прозрачен

02
HDPE

полиетилен (висока плътност)
oт него се правят бутилки за шампоани и сапуни, пликчета за замразени храни, използва се като покритие на картони и метали, “найлоновите” торбички също са от полиетилен.

03
PVC

поливинилхлорид
е първата пластмаса. Непрозрачен и различно оцветен материал за изработката на туби, бидони, маркучи, изкуствени кожи и други предмети за бита, но вече почти не се използва за опаковки на храни.

04
LDPE

полиетилен (ниска плътност)
oт него се правят най-вече бутилки за безалкохолни напитки, олио, минерална вода, бира. Той издържа на ниски и на високи температури и е прозрачен

05
PP

полипропилен
oтнего се произвеждат чашки, чинийки, прибори за еднократна употреба, различни кутии за хранителни стоки.

06
PS

полистирол
oтнего най-често са направени еднократните чашки за кафе и кофичките от кисело мляко. кофички от кисело мляко с отделно алуминиево фолио, пластмасови чашки за еднократна употреба. Екструдиран полистирол - опаковки за уплътняване и предпазване на стоката.

20
PAP

велпапе

21
PAP

картон

22
PAP

хартия

40
FE

желязо

41
ALU

алуминий

50
FOR

дърво

51
FOR

корк

70
GL

бяло стъкло

71
GL

зелено стъкло

72
GL

кафяво стъкло

72
GL

кафяво стъклоЗнакът за разделно събиране се поставя на опаковките, които са годни за разделно събиране. Знакът показва че опаковката е редно да се изхвърли само на определените за това места, в съответния контейнер.
Знакът за вторична преработка указва, че продуктът (или опаковката) е изработен от преработваем материал (Recycled) и/или е пригоден за последваща преработка (Recyclable). Често производителите уточняват с допълнителен текст какво се има предвид или показват процентът на използваните „вторични” материали, например „Изработено от 70% преработена хартия”. За съжаление използването на този знак не се контролира от никоя организация. Това на практика означава, че много фирми го използват неконтролируемо и той се е превърнал в част от етикета, без особено значение.

 


В тази група могат да бъдат поставени и знаците на българските фирми, които имат лиценз за колективно оползотворяване на опаковките (разделното събиране на отпадъците).

БУЛЕКОПАК www.bulecopack.com

ЕКОБУЛПАК www.ecobulpack.com

ЕКОПАК www.ecopack.bg

РЕКОПАК www.recopak.com

РЕПАК www.repack.bg

 

2. Знаци, информиращи за степента на екологична безопасност на продукта или опаковката за човека и околната среда.  

Синият ангел (Германия)

Екологичният знак е разработен преди 25 години по инициатива на министерството на околната среда на Германия като мярка за стимулиране на екологично чисти производства. Знакът се дава само на изделия, които превъзхождат други аналогични стоки по своята екологичност, например по-малко замърсяват атмосферата, не съдържат изобщо или съдържат в най-малки количества опасни вещества, или не създават шум, поддават се лесно на рециклиране или използват по-малко природни ресурси. Сред първите стоки удостоени с този знак са аерозолни опаковки, при които не се използват фреони - газовете
разрушители на озоновия слой на Земята.


Белият лебед (Скандинавия)

Белият лебед (Miljomarkt) е сертификационен символ, въведен от скандинавските страни (Швеция, Норвегия, Дания, Финландия и Исландия) през 1989 г.

От 1999 г. с поставянето на знака се гарантира, че стоката или услугата отговаря на високи екологични стандарти.

Разрешението за използването на знака се дава от специална междудържавна комисия (Nordic eco-labelling committee).


Екознак на Европейския съюз

Екознакът на Европейския съюз е създаден на 23 март 1992г. и важи за храни, напитки и фармацевтични продукти. Принципите на сертифициране с Европейски екознак се базират на превантивните мерки за ликвидиране на източните на замърсяване. Целта за въвеждане на знака е достоверното информиране на потребителите за екологичността на продукта и стимулиране на производителите към спазване на нормите и изискванията за защита на околната среда..


В тази група могат да бъдат поставени и знаци, като "изработено от естествени материали", "произведено без пестициди","не води до разрушаване на озоновия слой" (без Хлорофлуоровъглеводород chlorofluorocarbon - CFC)

 
Национални екоетикети

Много страни имат национални знаци за екологичност на стоките и услугите. Такива единни държавни знаци спомагат да се подреди разнообразието от символи, запомнянето на които може да доведе до объркване и да се повиши доверието на потребителите към биопродуктите произвеждани в съответната страна.
Ето някои екознаци от различни държави.


Канада

Япония

Тайван

САЩ

Китай

Полша

Чехия

Тайланд

Хърватска

 

3. Третата група екомарки са по-скоро социална реклама, призоваваща към опазване на околната среда.

Тук могат да бъдат отнесени и знаците на различни екологични организация и организирани от тях кампании за опазване на околната среда. Може да се срещне и знакът на природозащитната организация WWF, познатата ни панда.

 
4. Обикновено тези знаци не се отнасят към класическата екомаркировка.

По-скоро са на пресечната точка между преупредителните знаци и нормативните изисквания за осигуряване на безопасност.

Такъв е знакът на ЕС "Опасно за околната среда” предупреждаващ за опасни товари пренасяни по вода.

Знак, указващ необходимостта от отделно събиране на използваните източници на енергия (батерии и акумулатори), които съдържат опасни вещества, като живак, кадмий, олово и др.
 

 

Статията е публикувана на сайта на сдружение "Опора на младите хора" - Русе