ПОКАНА за свикване на Общо събрание на СППЗ

14.02.2023

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на СППЗ

Управителният съвет на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България /СППЗ/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от Устава на СППЗ, Ви кани и свиква Общо събрание на 15-ти март 2023 г. от от 10.00 часа, в комплекс „Тракиец“, с. Житница, обл. Пловдив при следния

 Дневен ред:

  • Промяна размера на членския внос;
  • Разни;

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 ал.3 от Устава на СППЗ, Общото събрание ще се проведе на същата дата и място при обявения дневен ред от 11.00 часа независимо от броя на присъстващите.

 

Регистрацията е от 9:30 часа