Годишно отчетно-изборно събрание

24.10.2014

Годишно отчетно-изборно събрание

ПОКАНА
за свикване на Общо отчетно - изборно събрание
на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България

Управителният съвет на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Годишното отчетно-изборно събрание на 27.11.2014 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на хотел „Извора”, Старозагорски минералии бани, общ. Стара Загора при следния

Дневен ред

1. Отчет на Управителния Съвет
2. Доклад на Контролния съвет
3. Финансов отчет
4. Приемане на насоки за развитие на СППЗ
5. Промени в Устава на СППЗ
6. Избор на УС и КС
7. Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 ал.3 от Устава на СППЗ, Общото събрание ще се проведе на същата дата и място при обявения дневен ред от 15.00 часа независимо от броя на присъстващите.