Покана за общо събрание

30.10.2015

Покана за общо събрание

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на СППЗ

Управителният съвет на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България /СППЗ/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от Устава на СППЗ, Ви кани и свиква Годишно общо събрание на 03.12.2015 г. от 14.30 ч. в конферентна зала „Максима” на хотелски комплекс „Национал палас” град СЛИВЕН при следния

Дневен ред:

1.Отчет на Управителния Съвет

2.Приемане на насоки за дейността през 2016 год.

3.Избор на Контролен съвет

4.Разни
4.1 Решение за кандидатстване по Промоционални програми

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 ал.3 от Устава на СППЗ, Общото събрание ще се проведе на същата дата и място при обявения дневен ред от 15:30 часа независимо от броя на присъстващите.