Oбщо събрание на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България /СППЗ/

03.05.2017

Oбщо събрание на  Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България /СППЗ/

ОБЯВА

Управителният съвет на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България /СППЗ/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от Устава на СППЗ, свиква Oбщо събрание на 8-ми юни 2017 г. от 14.00 часа, в хотел “Ландмарк Крийк гр. Пловдив, ул. Св. Валентин 3, парк Гребен канал - запад при следния

Дневен ред

1. Освобождаване на г-н Валентин Ламбев, като член на УС - по негова молба

2. Избор на член на УС

Поканват се всички членове на СППЗ да присъстват на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 ал.3 от Устава на СППЗ, Общото събрание ще се проведе на същата дата и място при обявения дневен ред от 15.00 часа независимо от броя на присъстващите.

Регистрацията на делегатите е от 13.00 часа.

03.05.2017 г.