Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци разработи, спечели и ще реализира проект „Трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци”

28.05.2013

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци разработи, спечели и ще реализира проект „Трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци”

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци разработи, спечели и ще реализира проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, финансиран от Европейски Социален Фонд.

име на проекта: „Трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци”

Проектът е разработен от СППЗ с цел подпомагане на предприятията замразяващи плодове и зеленчуци при прилагането на иновативни технологии, осигуряващи производството на висококачествени продукти и спазване на нормативните изисквания.

партньор: John Bean Technologies AB – Швеция (познат преди като Фриго Скандия Екуипмънт)

срок на изпълнение: април 2013 г. – март 2015 г.

целева група: представители на фирмите и образователните институции, членове на СППЗ, както и други организации, в чийто предмет на дейност попада замразяването на плодове и зеленчуци.

финансиране:
189 695 лв.

основни дейности:

 • Провеждане на сравнително изследване и анализ на състоянието и динамиката на сектор „индустриално замразяване на плодове и зеленчуци”. Обект на проучване ще бъдат и възможностите за достъп до безвъзмездно финансиране на проекти в изследвания сектор.
 • Провеждане на 3 семинара за трансфер на добри практики по темите:
  • Европейски изисквания, норми и стандарти при замразяването на плодове и зеленчуци.
  • Иновативни методи в замразяването: най-нови технологии в замразяването; видове замразявания; хладилно съхранение на пресни плодове и зеленчуци.
  • Нови методи за предпазване на соло замразени плодове и зеленчуци и за удължаване на срока им на годност.
 • Организиране и провеждане на мероприятия за представители на целевата група:
  • работно посещение в партньорската страна на 12 представители на целевата група. Ще се посети демонстрационната база на Партньора в Хелзингборг, както и предприятия от сектора на преработка на плодове и зеленчуци.
  • участие на 5 представители на целевата група в международна конференция „Хладилни компресори и хладилни агенти” в Словакия – 2-4 септември 2013 г. "
 • Трансфер на добри практики посредством отпечатване на сборници с подбрани практически насочени обучителни материали и разработване на IT платформа:
  • Европейски и национални нормативни актове
  • Иновативни технологии на замразяване на:
   - плодове
   - зеленчуци
   - готови ястия
  • Сборник с материалите от проведените семинари
  • Изготвяне и поместване на електронната страница на проекта на IT платформа, с бази данни за: производители и вносители на хладилна техника; производители и вносители на резервни части за хладилна техника; млади специалисти завършили специалност "Хладилна техника и технология" в Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив; предприятията, които оперират в сектора на замразяването на плодове и зеленчуци в България с продуктова листа.
 • Дейности за информация и осигуряване на публичност
  • Провеждане на встъпителна пресконференция при стартиране на проектните дейности.
  • Създаване на електронна страница на проекта
  • Подготовка и разпространение на информационни листовки, информационни брошури, плакати, банери.
  • публикации в печатни и/или електронни медии в България и партньорската страна
  • Заключителна конференция за представяне на резултатите.


„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СППЗ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”