ПОКАНА за свикване на Общо събрание на СППЗ

28.10.2021

Управителният съвет на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България /СППЗ/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от Устава на СППЗ, Ви кани и свиква Годишно отчетно-изборно събрание на 2-ри декември 2021 г. от 11.00 часа, в Парк и СПА Хотел Марково, гр. Пловдив при следния

Дневен ред: 

  • Приемане на Доклада на УС за периода 2018 - 2021 г.
  • Приемане на Доклада на КС за периода 2018 - 2021 г.
  • Приемане на финансовия отчет за периода 2018– 2021 г.
  • Приемане на насоки за развитие на СППЗ за периода 2021-2024 г.
  • Избор на членове на УС и КС
  • Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 ал.3 от Устава на СППЗ, Общото събрание ще се проведе на същата дата и място при обявения дневен ред от 12.00 часа независимо от броя на присъстващите.

Регистрацията е от 10.00 часа