Секторна кръгла маса по проект „Дигитални умения“

14.07.2022

На 19 април т.г. се проведе секторна кръгла маса за представяне и обсъждане на резултатите от изследването и анализа на потребностите от дигитални умения на работната сила в сектор „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци“.

На събитието беше представен  анализа за сектора и използваните инструменти за изготвянето му, включително идентифицираните ключови длъжности,  резултатите от търсенето и предлагането на дигитални умения на работната сила в сектора, както и направените изводи и препоръки.

В кръглата маса взеха участие предприятия от сектора, синдикални организации – партньори, образователни институции (ПГ, ЦПО, ВУ) и други организации с отношение към пазара на труда и уменията.