Стартира схема за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на обследвания за енергийна ефективност

07.10.2008

Стартира схема за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване  на обследвания за енергийна ефективност

Стартира схема за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на обследвания за енергийна ефективност. Схемата цели подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия и за насърчаване местното устойчиво развитие чрез подкрепа на енергоспестяването.

Краен срок:

Средствата ще се предоставят до изчерпване на предоставената от централния бюджет сума. Общият размер по тази схема за безвъзмездна помощ е 1 000 000 лв.

Бенефициенти:

Бенефициенти по схемата са малки и средни предприятия, които отговарят на изискванията по Закона за малките и средни предприятия (Обн. ДВ. бр.84 от 24 Септември 1999г., посл. изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.) и подлежат на задължително обследване за енергийна ефективност, съгласно чл.17, ал.1 от Закона за енергийната ефективност във връзка с чл.5, т.1 от Наредба № РД -16-294 от 01 април 2008г. (ДВ, бр. 38 от 11.04.2008 г.) за обследване за енергийна ефективност.

Критерии за избор:

Лицата, кандидатстващи за предоставяне на безвъзмездна помощ, трябва да отговарят на следните условия:

  • да бъдат малко или средно предприятие, което отговаря на изискванията за МСП съгласно ЗМСП, като представят декларация по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката, съгласно ЗМСП.
  • да подлежат на задължително обследване за енергийна ефективност, съгласно чл.17, ал.1 от ЗЕЕ във връзка чл.5, т.1 от Наредба № РД -16-294 от 01 април 2008г., което удостоверяват с подадена съгласно Приложение № 1 към чл. 13 на чл.5, т.1 от Наредба № РД -16-294 от 01 април 2008г. за обследване за енергийна ефективност декларация за годишно потребление на електроенергия.
  • да са представили договор за обследване за енергийна ефективност, сключен след датата на утвърждаване на настоящата Схема, с фирма вписана в регистъра по чл.18 ал.2 от ЗЕЕ във връзка с чл.5, т.1 от Наредба № РД -16-294 от 01 април 2008г.. за обследване за енергийна ефективност и срок на изпълнение на договора до 30.10.2009 г.
  • да са представили тристранно споразумение за ескроу сметка между Агенция по енергийна ефективност като финансираща институция, кандидата - бенефициент и избрана от него банка, подписано от бенефициента и банката, по образец приложен към настоящата Схема - в три оригинални екземпляра.

Размер на помощта:

Размерът на предоставяните средства е 50 % от стойността посочена в договора с ДДС, но не повече от 25 000 лв. със ДДС. Остатъкът от стойността на договора трябва да бъде финансиран от собствени средства на кандидата или от други източници, различни от републиканския бюджет.

Начин на кандидатстване:

Всеки кандидат подава заявление за участие до Агенция по енергийна ефективност, София, 1000, ул. Екзарх Йосиф № 37, вход от към ул. Сердика № 11, ет. 3, Деловодство.

Подробна информация за схемата, както и съответните документи за кандидатстване са публикувани на Интернет страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия www.sme.government.bg