Мeждународна конференция по проект Towards - „Миграция на мрежите в селскостопанския и хранителния сектор от производствено ориентирани към пазарно ориентирани”

17.10.2008

Мeждународна конференция по проект Towards - „Миграция на мрежите в селскостопанския и хранителния сектор от производствено ориентирани към пазарно ориентирани”

Проектът е специфична мярка за подкрепа, частично финансирана от Шеста рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на Европейския съюз.

Срок на изпълнение – две години: февруари 2007 г.- 2009 г.

Координатор – Институт за технологично развитие на Андалусия, Севиля, Испания

Партньори – Полша, Чехия, Литва, Гърция и България.

Основната цел на проекта Towards e да подпомогне традиционните регионални мрежи и асоциации в селскостопанския и хранителния сектор да мигрират от традиционен, ориентиран към производството и вътрешните пазари модел към иновационен, ориентиран към потребителите на вътрешните и външните пазари мрежов модел.

Основни задачи по проекта:

  • Определяне на три традиционни (ориентирани към вътрешния пазар) мрежи и три иновативни (ориентирани към външния пазар мрежи) за всяка страна. Мрежите могат да бъдат ориентирани както вертикално – доставчици – производители, така и хоризонтално – между фирми от един и същ бранш.
  • Разкриване на причините за утвърждаване на добрите практики във всяка страна и тяхното описание и представяне с цел предаване на опит на сходна мрежа поне в една от страните партньори.
  • Определяне на възможни мерки за промяна на традиционните мрежи в иновативни. Например – разработване на обща марка, съвместна продажба на пазара, съвместно създаване на сертифициращ орган, съвместна лаборатория или развойно звено и т.н. Тези мерки трябва да допринасят за по-голямо съответствие на произвежданите стоки на изискванията на потребителите.
  • Разработване на план или по-дългосрочна програма за възприемане на тези мерки. Конкретно за България – определяне на възможностите за подкрепа на тази програма чрез финансиране от Програмата за развитие на селските райони – 2007 -2013 г.)

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци в България е една от иновативните мрежи, определени по проекта. Неговата практика и общите резултати от проекта ще бъдат представени на 22 октомври 2008 година по време на международното изложение SIAL. В конференцията ще вземат участие фирми преработватели на плодове и зеленчуци от страните-участнички по проекта, бизнес асоциации и университетски преподаветели. Представител на Европейската комисия ще дискутира интеграционните процеси в селското стопанство и хранителната промишленост.

Международната конференция ще се проведе от 9 до 13 часа в зала 501 (комплекс от конферентни зали зад палати 1 и 2)