В брой 53 от 10.6.2008 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и за изменение на нормативни актове

08.12.2008

В брой 53 от 10.6.2008 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и за изменение на нормативни актове

ВАЖНО

В брой 53 от 10.6.2008 г. на Държавен вестник е публикувано Постановление на МС № 120 от 30 май 2008г. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и за изменение на нормативни актове.

В параграф 3 от Заключителните разпоредби на Постановлението са посочени и измененията и допълненията в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Обръщаме Ви внимание на следния текст:

Чл. 32. (1) (В сила от 01.07.2008 г.) Лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО, които пускат на пазара опаковани стоки, предоставят информация на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за количествата пуснати от тях на пазара опаковки/опаковъчни материали, изготвена на база месечна справка - декларация съгласно чл. 10 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

(2) Информацията по ал. 1 се подава в информационната система, поддържана от ИАОС, за пуснатите на пазара опаковки/опаковъчни материали, като задължително се посочва и начинът на изпълнение на задълженията и заплатената продуктова такса от лицата, които заплащат в ПУДООС.

(3) Информацията за пуснатите на пазара опаковки/опаковъчни материали се подава за следните периоди:
1. 1 януари - 31 март;
2. 1 април - 30 юни;
3. 1 юли - 30 септември;
4. 1 октомври - 31 декември.

(5) Информацията по ал. 1 и 4 се подава в ИАОС в 20-дневен срок от изтичане на съответния период по ал. 3.

Вижте пълния текст на публикацията