Семинар за Вътрешни одитори на Системи за управление качеството и безопасността на хранителните продукти - Плевен

12.04.2011 - 13.04.2011

СППЗ организира 2 семинара за Вътрешни одитори на Системи за управление качеството и безопасността на хранителните продукти в съотвeтствие с: IFS ver.5 и BRC ver. 5

София на 28 и 29 март 2011г.

в Плевен на 12 и 13 април 2011г.