Квалификационни и преквалификационни курсове

27.03.2007

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци съвместно с Центъра за професионално обучение към Професионална гимназия по хранителни технологии- гр. Пловдив организира квалификационни и преквалификационни курсове.

Обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели в модерна база, намираща се на територията на гимназията и в действащи фирми.

Гимназията разполага с добре оборудвани лаборатории, установки и материали онагледяващи изучаваните процеси.

При завършване на курса се полагат изпити по теория и практика. Завършването на обучението се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение, а на тези завършилr квалификационен курс ІІІ степен, се издава Диплом от Министерство на образованието.


За придобиване на трета степен на професионална квалификация
Наименование на професията / специалист Начало на курса
1. Техник – технолог в производство на консерви При сформиране на група
2. Лаборант/ Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП При сформиране на група
3. Организация в производство на храни и напитки При сформиране на група

За придобиване на втора степен на професионална квалификация
Наименование на професията / специалист Начало на курса
1. Лаборант/ Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП При сформиране на група
2. Оператор в производство на консерви При сформиране на група

За придобиване на квалификация по част от професията
Наименование на професията / специалист Начало на курса
1. Лаборант/ Технохимичен и микробиологичен контрол в консервно производство 02.04.2007 г.
2. Оператор в производство на стерилизирани консерви 02.04.2007г.
3. Оператор в производство на сушени плодове При сформиране на група
4. Оператор производство на замразени продукти При сформиране на група
5. Система за контрол на качеството и хранителната безопасност При сформиране на група
6. Монтьор на хладилна техника При сформирана на група
7. Монтьор на топлинна техника При сформиране на група
8. Монтьор на климатична и вентилационна техника При сформиране на група
9. Апаратчик автоклавист 11.04.2007г.
10. Апаратчик вакуумист 18.04.2007г.

Курсът се провежда при сформиране на група от минимум 10 човека.

Разходите извън курса са за сметка на участниците.

За повече информация телефон 02/ 980 26 79 и 02/ 987 47 43 и на

e-mail: office@org-bg.net ; union@org-bg.net.