Правила за добри производствени и хигиенни практики в консервната промишленост

Настоящето издание има за цел да запознае ръководителите на предприятията и специалистите със същността на Добрите хигиенни практики(ДХП) и Добрите производствени практики(ДПП), и да окаже помощ при създаването на съответната фирмена организация и подходящи условия за производството на безопасни и безвредни хранителни продукти чрез тяхното внедряване.


Можете да намерите в приложение примерни схеми за химико-технологичен и микробиологичен контрол на основните направления за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци.
Съдържание на "Правила за добри производствени и хигиенни практики в консервната промишленост"

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2. СЪЩНОСТ НА ДОБРИТЕ ХИГИЕННИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ

3. ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

4. ИЗИСКВАНИЯ НА ДОБРИТЕ ХИГИЕННИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ

4.1. ТЕРЕНИ И СГРАДИ
4.1.1. ОКОЛНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
4.1.2. СГРАДИ
4.1.3. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ
4.1.4. САНИТАРНО БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ

4.2. СНАБДЯВАНЕ С ПИТЕЙНА ВОДА, ПАРА И ЛЕД. КАНАЛИЗАЦИЯ
4.2.1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ
4.2.2. ПАРОСНАБДЯВАНЕ
4.2.3. КАНАЛИЗАЦИЯ

4.3. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ
4.3.1. КОНСТРУКЦИЯ. ПРИГОДНОСТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ХРАНИ
4.3.2. ПЛАНОВИ ПРЕГЛЕДИ И КАЛИБРИРАНЕ

4.4. ДОСТАВКА, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ
4.4.1. ПРИЕМАНЕ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ
4.4.2. ИЗБОР И ОЦЕНКА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ
4.4.3. СЪХРАНЕНИЕ
4.4.4. ТРАНСПОРТ

4.5. КОНТРОЛ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ
4.5.1. ТЕХНОЛОГИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.5.2. РАБОТА С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
4.5.3. ЕТИКЕТИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.5.4. РЕКЛАМАЦИИ И НЕСЪОТВЕТСТВАЩА ПРОДУКЦИЯ

4.6. САНИТАРНА ОБРАБОТКА И БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ
4.6.1. САНИТАРНА ОБРАБОТКА
4.6.1.1. САНИТАРНА ОБРАБОТКА НА СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ
4.6.1.2. САНИТАРНА ОБРАБОТКА НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ
4.6.2. БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ

4.7. ПЕРСОНАЛ - ЛИЧНА ХИГИЕНА, ПОВЕДЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ
4.7.1. ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ
4.7.2. ЛИЧНА ХИГИЕНА
4.7.3. ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
4.7.4. РЕД ЗА ПОСЕЩАВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ
4.7.5. ОБУЧЕНИЕ

4.8. ДОКУМЕНТАЦИЯ

5. ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ
5.1 МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ
5.2. ЛАБОРАТОРИИ ЗА КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ
5.2.1. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЛАБОРАТОРИИ
5.2.2. АКРЕДИТИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ
5.2.3. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛАБОРАТОРИИ

6. ПРИЛОЖЕНИЯ
6.1 ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНО КАЛИБРИРАНЕ НА КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ ПРИБОРИ
6.2 ДНЕВНИК ЗА ВХОДЯЩ КОНТРОЛ
6.3. ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА ДОСТАВЧИКА
6.4. РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА ДЖЕМ
6.5. РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЛАНШИРАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ
6.6. РН-СТОЙНОСТИ НА НЯКОИ СУРОВИНИ И КОНСЕРВИРАНИ ПРОДУКТИ (СРЕДНИ СТОЙНОСТИ)
6.7. ХИМИКО ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ ПРИ ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
6.8. ХИМИКО ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ НА СТЕРИЛИЗИРАНИ МЕСО-РАСТИТЕЛНИ КОНСЕРВИ
6.9. ХИМИКО ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА БИСТРИ СОКОВЕ, НЕКТАРИ И НАПИТКИ
6.10. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА СУШЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
6.11. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
6.12. МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА СТЕРИЛИЗИРАНИ КОНСЕРВИ С РН НАД 4,2
6.13.. МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА СТЕРИЛИЗИРАНИ КОНСЕРВИ С РН ПОД 4,2
6.14. СПИСЪК НА ПРЕПАРАТИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
6.15. ГРАФИК ЗА САНИТАРНА ОБРАБОТКА
6.16. ГРАФИК ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИ
6.17 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МИЕНЕ НА РЪЦE
6.18. ЛАБОРАТОРЕН ДНЕВНИК

7. ЛИТЕРАТУРА

За повече информация се можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони :
инж. Антоанета Божинова, Христина Харизанова
тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79
или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net,
union-sppz@fnts-bg.org