Анализ на опасностите и контрол на критичните точки /НАССР/ при преработката на плодове и зеленчуци

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци по съвместен проект с USDA / Департамента по земеделие на САЩ /, издадоха книжка "Анализ на опасностите и контрол на критичните точки /НАССР/ при преработката на плодове и зеленчуци.

Автор д-р Робърт Савидж, президент на консултантската фирма НАССР Consulting Group

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Най-добри практики
Как да сведем до минимум микробиалните опасности при пресните плодове и зеленчуци
Най-добри практики в земеделското стопанство

2. Пререквизитни програми
Ангажираност на ръководството
Актуални добри производствени практики (ДПП)
Разработване на стандартни оперативни процедури (СОП)
Стандартни хигиенно-оперативни процедури (СХОП)

3. По-важни биологични (микробиологични)/химични/физични опасности

4. Системата HACCP и нейната роля за безопасността на храните
Преглед на седемте принципа
Разработване на Анализ на опасностите

5. Преглед на примерен HACCP план на консервно предприятие

6. Внедряване и ежедневно практическо прилагане на HACCP
Често срещани въпроси, проблеми и решения

7. Преоценка и одит на HACCP плана

8. Валидиране на HACCP плана
Валидиране на критичните граници
Валидиране на честотата (периодичността) на мониторинг и верификация на ККТ
Валидиране на оборудването и термичните процеси

За повече информация на телефони: 02/ 980 26 79; 02/ 987 47 43
и на е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net