Практическо помагало "Нормативни изисквания по околна среда и енергийна ефективност в индустрията за преработване на плодове и зеленчуци"

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци, с финансовото съдействие на Германското дружество за техническо сътрудничество - бюро София разработи практическо помагало "Нормативни изисквания по околна среда и енергийна ефективност в индустрията за преработване на плодове и зеленчуци".

Материалите в настоящото практическо помагало е разработено в две основни части:

Част І

Законова рамка и нормативни документи в областта на околната среда. Изграждане на корпоративна система за управление на нормативното съответствие в предприятията от сектор "Преработка на плодове и зеленчуци" – д.н. Д.Бранков и Илияна Павлова

Част ІІ

Нормативна база, въвеждане на енергийно управление и енергийно обследване в предприятията от сектор "Преработване на плодове и зеленчуци" – ст., н.с. ІІ ст., д.н., инж. Димитър Баев

Настоящото ръководство има за цел да представи в резюмиран вид:

  • основните нормативни документи и изисквания по околната среда (ОС), приложими към сектора за преработване на плодове и зеленчуци, необходимите действия на секторно и фирмено равнище за въвеждане на системи за управление на нормативното съответствие;
  • нормативната база, указания за въвеждане на енергийно управление и провеждане на енергийно обследване в предприятията от сектора;
  • ОС и енергийна ефективност, наред с осигуряването на безопасността и качеството на храните (НАССР), безопасността и здравето при работа (в т.ч., OHSAS 18001), представляват основни акценти на фирменото управление, инвестиционни стратегии в контекста на присъединяването на Република България към ЕС.

Семинари на тема: "Нормативни изисквания по околна среда и енергийна ефективност в индустрията за преработване на плодове и зеленчуци" ще се проведат на 13 и 14 ноември