Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони

2010 - 2015

Проектът „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, е изпълняван от  Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

С решение на Националния съвет за оценка на компетенциите (НСОК) от 26 октомври 2010 г. сектор „преработка на плодове и зеленчуци” е избран за пилотно звено на Националната референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила в България.

Между СППЗ и БСК е подписан договор за сътрудничество за провеждане на последователна политика за прилагане на компетентностния модел за управление на човешките ресурси в сектора и в предприятията, членове на Съюза. Създадено е и функционира секторно референтно звено при  Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци, като неразделна част от Националната референтна мрежа за оценка на компетенциите.

Партньори по проекта са КНСБ и КТ “Подкрепа”.

Срок на изпълнение: 2009-2013 г.

Повече информация за проекта: http:/MyCompetence.bg