Подкрепа за биологичното производство и преработка на плодове и зеленчуци в България

2009 - 2010

Съюзът на преработвателните на плодове и зеленчуци /СППЗ/ в партньорство с Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ разработиха и спечилиха Туининг лайт проект  по програма ФАР на тема: ”Подкрепа за биологичното производство и преработка на плодове и зеленчуци в България”
/TWINNING LIGHT PROJECT „Support for the organic fruit and vegetable production and processing in Bulgaria”/

Начало на проекта – м.януари 2010 г.

Продължителност:
шест месеца

Бенифициенти:

 • в България: МХЗ и СППЗ
 • партньор от ЕС - Италия: Италианското Министерство на земеделието, храните и горската политика  в асоциация с регион Ломбардия и регион Емилия Романа.
Основна цел на проекта: Повишаване на  капацитета на МЗХ и СППЗ за създаване и изпълнение на промоционална политика при биологично производство и преработка на плодове и зеленчуци.

Специфични цели:

 • разработване на Национална стратегия за промоция на биологично произведени и преработени продукти в България;
 • популяризиране на изгодите от биологичното производство за производителите и преработвателните на органични растителни храни;
 • повишаване на знанията и мотивацията на производителите и преработвателните на плодове и зеленчуци за биологично земеделие.
 • проучване, анализиране и усвояване на добри европейски практики за държавна подкрепа на клъстерите в сектор биологично производство и преработка на плодове и зеленчуци.

Основни дейности, включени в проекта:
 • сравнително проучване на подкрепата за производство, преработка и предлагане на биологични плодове и зеленчуци в европейските страни и промоция на сектора в България
 • работно посещение с цел запознаване с постиженията, добрите практики и резултатите от подкрепата на биологичното производство и преработка на плодове и зеленчуци и техния маркетинг.
 • разработване на Национална стратегия за промоция на биологично произведени и преработени продукти в България.
 • съставяне, отпечатване и разпространение на Ръководство на производителите на биологични храни.
 • заключителен семинар за представяне на Ръководство на производителите на биологични храни и Национална стратегия за промоция на биологично произведени и преработени плодове и зеленчуци в България.
 • биологични продукти.

ДОКУМЕНТИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В ХИСАРЯ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ