Консервната промишленост на България' Q3'2007

Основни тенденции

Производство
  • През третото тримесечие на 2007 г. производството на консервирани плодове и зеленчуци в България продължи да нараства, като прирастът спрямо същия период на 2006 г. е 21.6%.
  • За деветмесечието увеличението е с 12.4%.
Внос
  • Нарастването на вноса през наблюдавания период е значително, като за третото тримесечие на 2007 г. увеличението е с 21.6%, а за деветмесечието – с 54.5%.
Износ
  • Увеличението на износа също продължава, но с по-бавен темп. В сравнение с третото тримесечие на 2006 г. увеличението е 16.6%, а за деветмесечието – с 41%.
Салдо
  • За третото тримесечие увеличението на вноса е шест пъти по-голямо в сравнение с увеличението на износа. Положителното търговско салдо е по-малко с 35.2% в сравнение с третото тримесечие на 2006 г.
  • За деветмесечието прирастът във вноса е близо три пъти по-голям в сравнение с прираста в износа. Спадът в положителното търговско салдо е 2.5 пъти.
Вътрешен пазар
  • Резултатите от месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ показват, че за третото тримесечие и деветмесечието на 2007 г. има увеличение на продажбите по всички наблюдавани продукти, с изключение на замразените плодове, неварени или варени (във вода или на пара). Намалението на продажбите за тази група за тримесечието е 35%, а за деветмесечието – 21%.
  • Най-голямо е увеличението на продажбите на консервираните плодове и зеленчуци с оцет или оцетна киселина – четири пъти и за третото тримесечие, за деветмесечието на 2007 г.

Съдържание

I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1. Производство
1.2. Внос
1.3. Износ
1.4. Салдо
1.5. Вътрешен пазар
II . ПРОИЗВОДСТВО
2.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
2.2. Деветмесечие (IX’2007)
III . ВНОС – ИЗНОС
3.1. Външнотърговско салдо
3.1.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
3.1.2. Деветмесечие (IX’2007)
3.2. Внос
3.2.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
3.2.2. Деветмесечие (IX’2007)
3.3. Износ
3.3.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
3.3.2. Деветмесечие (IX’2007)
IV . ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
4.2. Деветмесечие (IX’2007)
V . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1. Сертифицирани фирми по ISO
5.2. Сертификат HACCP
5.3. Членове на GS1
5.4. Конкуренция, пазарен дял
VI . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII . ПРИЛОЖЕНИЯ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: инж. Антоанета Божинова тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net