Консервната промишленост на България' 2012

Основни тенденции

Производство
 • През 2011 г. обемът на произведената продукция в консервната промишленост нараства. Сравненията с 2010 г. показват, че по съпоставими цени увеличението на продукцията е със 7.6%. Спрямо 2007 г. обаче все още не е достигнато производството - по съпоставими цени обемът на продукцията е по-малък с 11.3%.
 • Предварителните данни за 2012 г. показват, че има намаление на производството. В сравнение с 2011 г. то е по-малко с 14.1%. Оборотът от продажба на стоки и услуги обаче е по-малък с 0.1%.
Външна търговия
 • Тенденцията на увеличение на стокообмена на България с консервирани плодове и зеленчуци продължи и през 2012 г. В сравнение с 2007 г. увеличението е 32.2%, а спрямо 2010 г. - 3.7%.
 • Увеличението на внесените количества спрямо 2011 г. е със 7.7%, а на стойностния обем – с 5.3%.
 • Отново има увеличение на износа – изнесените количества в сравнение с 2011 г. са повече с 5.2%, а в стойностно изражение – с 2.4%.
Вътрешен пазар
 • Общите продажби на производителите на консервирани плодове и зеленчуци през 2011 г. намаляват с 6.5% спрямо 2007 г., а спрямо 2010 г. няма прираст.
 • На вътрешния пазар са продадени с 13.4% по-малко консервирани зеленчуци в сравнение с 2007 г., а спрямо 2010 г. няма изменения.
 • Предварителните данни за продажбите на вътрешния пазар за 2012 г. показват намаление с 1.4 хил. тона преработени зеленчуци и с 2 хил. тона по-малко преработени плодове в сравнение с 2011 г.
Заетост и заплати
 • Окончателните данни за броя на наетите през 2011 г. показват, че спрямо 2010 г. няма изменение. Спрямо 2007 г. броят на наетите е намалял с 21%.
 • Средната месечна заплата на наетите в подсектора е по-малка с 2.3% в сравнение с 2010 г., а в сравнение с 2007 г. е по-голяма с 54%.
 • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията показва, че през 2011 в сравнение с 2010 г. тя е нараснала с 6.9%.

Изтеглете резюме на анализа

Съдържание

I . ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II . ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1. Брутен вътрешен продукт
2.2. Производство
2.3. Продажби на дребно
2.4. Стокообмен
2.5. Чуждестранни инвестиции
2.6. Заетост
2.7. Заплати и доходи
2.8. Международен туризъм
2.9. Консолидиран бюджет
III . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В КОНСЕРВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
3.1. Производство
3.2. Външна търговия
3.3. Вътрешен пазар
3.4. Заетост и заплати
IV . ПРОИЗВОДСТВО
4.1. Продукция
4.2. Производство на основни продукти
4.2.1. Годишни данни (2007-2011)
4.2.2. Предварителни данни 2012 г.
V . ВНОС - ИЗНОС
5.1. Външнотърговски баланс
5.2. Внос
5.3. Износ
5.4. Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци
5.4.1. Внос
5.4.2. Износ
5.5. Регионални пазари
5.5.1. Внос (2012)
5.5.2. Износ (2012)
VI . ПРОДАЖБИ
6.1. Годишни данни (2007–2011)
6.1.1. Преработени и консервирани зеленчуци
6.1.2. Преработени и консервирани плодове
6.1.3. Сокове
6.1.4. Сосове и подправки
6.2. Предварителни данни (2012)
VII . ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1. Наети лица
7.2. Средна месечна заплата
7.3. Производителност на труда
VIII . ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2. Финансови показатели на предприятията от подсектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”
8.2.1. Активи и пасиви
8.2.2. Рентабилност
8.2.3. Ликвидност
8.2.4. Задлъжнялост
8.3. Сертифицирани фирми по ISO
8.4. Стандарт HACCP
8.5. Сертификати IFS
8.6. Членове на GS1
8.7. Конкуренция, пазарен дял
8.7.1. Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.7.2. Водещи предприятия по служители
8.8. Публични дружества от подсектора
8.8.1. Болкан бевъриджис кампъни ЕАД – София (Флорина България)
IX . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X . НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА

10.1. Закон за храните
10.2. Закон за малките и средните предприятия
10.3. Закон за генетично модифицирани организми
10.4. Подзаконови актове
10.4.1. Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
10.4.2. Наредба № 3 от 4 юни 2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни
10.4.3. Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните
10.4.4. Наредба № 6 от 12 март 2008 г. за условията и реда за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка
10.4.5. Наредба № 8 от 16 април 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните
10.4.6. Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици
10.4.7. Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми
10.4.8. Наредба № 15 от 28 юни 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните
10.4.9. Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци
10.4.10.Наредба № 23 от 17 май 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните
10.4.11.Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
10.4.12.Наредба за изискванията към бързо замразените храни
10.4.13.Наредба за изискванията към напитките от плодове
10.4.14.Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени
10.4.15.Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни
10.4.16.Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
XI . ПРИЛОЖЕНИЯ
XII . ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

Изтеглете резюме на анализа

За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: инж. Антоанета Божинова тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net