Консервната промишленост на България' Q1'2010

Основни тенденции

Производство
  • Тенденцията на намаление на производството в консервната промишленост продължава и през първото тримесечие на 2010 г. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. намалението е с 37%, а на годишна база – с 12%.
  • Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги в консервната промишленост по текущи цени в сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. е по-малък с 26%. На годишна база обаче той е по-голям с 11.6%.
Външна търговия
  • През първото тримесечие на 2010 г. увеличението на стокообмена с преработени и консервирани плодове и зеленчуци е прекъснато. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. изнесените и внесени стоки са по-малко с 28.7%, а на годишна база – със 7.5%.
  • Вносът на преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължи да намалява и през първото тримесечие на 2010 г. На годишна база спадът е с 25%.
  • През първото тримесечие на 2010 г. консервната промишленост продължава да бъде един от малкото отрасли, в които има увеличение на износа. На годишна база прирастът е с 17.5%.
Продажби на вътрешния пазар
  • През първото тримесечие на 2010 г. предприятията, включени в месечното изследване, са продали на вътрешния пазар повече зеленчукови и плодови консерви и по-малко сокове.

Съдържание

I . ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1. Продукция
1.2. Брутен вътрешен продукт
1.3. Стокообмен
1.4. Чуждестранни инвестиции
1.5. Заетост
1.6. Производителност
1.7. Заплати
1.8. Международен туризъм
1.9. Инфлация
II . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1. Производство
2.2. Външна търговия
2.3. Продажби на вътрешния пазар
III . ПРОИЗВОДСТВО
IV . СУРОВИННА БАЗА
V . ВНОС - ИЗНОС
5.1. Външнотърговско салдо
5.2. Внос
5.2.1. Преработени и консервирани зеленчуци
5.2.2. Преработени и консервирани плодове
5.2.3. Плодови и зеленчукови сокове
5.3. Износ
5.3.1. Преработени и консервирани зеленчуци
5.3.2. Преработени и консервирани плодове
5.3.3. Плодови и зеленчукови сокове
VI . ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
VII . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1. Водещи предприятия от сектора
7.2. Сертифицирани фирми по ISO
7.3. Сертификат HACCP
7.4. Сертификати IFS
7.5. Членове на GS1
7.6. Публични дружества от подсектора
7.6.1. Флорина България АД
VIII . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX . ПРИЛОЖЕНИЯ
X . ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: инж. Антоанета Божинова тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net