Консервната промишленост на България' Q2'2010

Основни тенденции

Производство
  • Намалението на производството в консервната промишленост на България продължи и през второто тримесечие на 2010 година, но с по-бавен темп. На годишна база то е с 5% (за първото тримесечие на 2010 г. - 12%).
  • Оборота от продажби на продукция и стоки и извършени услуги обаче продължи да се увеличава. На годишна база прирастът е 12.5% (за първото тримесечие на 2010 г. - 11.6%).
Външна търговия
  • Намалението на вноса продължи и през второто тримесечие на 2010 г. На годишна база вносът е по-малък с 27%. През полугодието намалението е с 26.1%.
  • Тенденцията на увеличение на износа на преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължи и през второто тримесечие на 2010 г. На годишна база увеличението през второто тримесечие на 2010 е с 6.5%, а през първото полугодие – с 11.8%.
  • Намалението на стокообмена с преработени и консервирани плодове и зеленчуци на годишна база продължава. В сравнение с второто тримесечие на 2009 г. внесените и изнесени стоки са с 14.3% по-малко. Намалението през първата половина на 2010 г. е 11.1% и се дължи изцяло на вноса.
Продажби на вътрешния пазар
  • През второто тримесечие предприятията, включени в извадката на НСИ, са продали на вътрешния пазар повече само замразени плодове, конфитюри и желета, зеленчукови консерви приготвени с оцет или с оцетна киселина и стерилизирани зеленчуци.
  • През първото полугодие на 2010 г. увеличение на продадените количества на вътрешния пазар на годишна база има само при конфитюрите и желетата, замразените плодове и при замразените зеленчуци.

Съдържание

I . ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1. Второ тримесечие Q2'2010
1.1.1. Брутен вътрешен продукт
1.1.2. Производство
1.1.3. Стокообмен
1.1.4. Чуждестранни инвестиции
1.1.5. Заетост
1.1.6. Заплати и производителност на труда
1.1.7. Международен туризъм
1.1.8. Инфлация
1.2. Първо полугодие H1'2010
II . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1. Производство
2.2. Външна търговия
2.3. Продажби на вътрешния пазар
III . ПРОИЗВОДСТВО
3.1. Второ тримесечие Q2'2010
3.2. Първо полугодие H1'2010
IV . ВНОС - ИЗНОС
4.1. Външна търговия
4.1.1. Второ тримесечие Q2'2010
4.1.2. Първо полугодие H1'2010
4.2. Внос
4.2.1. Второ тримесечие Q2'2010
4.2.2. Първо полугодие H1'2010
4.3. Износ
4.3.1. Второ тримесечие Q2'2010
4.3.2. Първо полугодие H1'2010
V . ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1. Второ тримесечие Q2'2010
5.2. Първо полугодие H1'2010
VI . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1. Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
6.2. Сертифицирани фирми
6.3. Членове на GS1
6.4. Публични дружества от подсектора
6.4.1. Кюстендилски плод АД – Кюстендил
6.4.2. Флорина България АД
VII . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII . ПРИЛОЖЕНИЯ


За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: инж. Антоанета Божинова тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net