Консервната промишленост на България' 2015

Основни тенденции

Производство

 • Предварителните данни от краткосрочната бизнес статистика за 2015 г. показват нарастване на производството в консервната промишленост с 9.6% и на оборота от продажби на стоки и услуги с 9.5% спрямо 2014 г.
 • Окончателните данни за 2014 г. показват намаление с 3.3% на обема на продукцията спрямо 2013 г., а оборотът от продажба на стоки и услуги се увеличава с 1.4%. Делът на продукцията на консервната промишленост в преработващата промишленост на страната за 2014 г. е 1.1%.
 • Нараства производството на консервирани зеленчуци и на сосове – увеличението спрямо 2013 г. съответно е с 6.5% и с 2.5%.
 • Производството на плодови и зеленчукови сокове и на на преработени и консервирани плодове намалява спрямо 2013 г.  съответно с 4% и с 8.7%.

Продажби

 • Предварителните данни за продажбите на вътрешния пазар през 2015 г. показват, че има намаление на продадените от производителите преработени и консервирани плодове и зеленчуци, сокове и сосове в сравнение с 2014 г. - 11.5% по-малко са преработените и консервирани зеленчуци, 13% по-малко са преработените и консервирани плодове, а сосовете – с 0.3% по-малко.
 • Окончателните данни за стойностния обем на общите продажби на производителите през 2014 г. показват увеличение с 3% спрямо 2013 г. 
 • Продадените количества преработени и консервирани зеленчуци се увеличават с 11.8% спрямо 2013 г. Повече са и продадените сосове и подправки – 7.1% спрямо 2013 г. 
 • Общите продажби на преработени и консервирани плодове намаляват спрямо 2013 г. с 6%, намаляват и продадените количества плодови и зеленчукови сокове – спрямо 2013 г. с 9%.
 • На вътрешния пазар има увеличение само на продадените от производителите преработени и консервирани зеленчуци – спрямо 2013 г. с 8%. При останалите продукти има намаление – продадените преработени и консервирани плодове са с 16.3% по-малко, соковете с 16.8%, а сосовете – с 0.3% по-малко.

Външна търговия

 • Продължава да нараства стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци, като спрямо 2014 г. увеличението е с 9.5%. Външнотърговското салдо за периода 2010-2015 г. е положително, с тенденция на нарастване след 2012 г.
 • Внесените в страната количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с 6.5% повече, а стойностния им обем – с 9.1% повече спрямо 2014 г.
 • Делът им във вноса на страната е 0.70%, срещу 0.65% през 2014 г.
 • Увеличение има и при износа – изнесените количества консервирани и преработени плодове и зеленчуци през 2015 г. са с 12% повече, а стойностният им обем – с 10% спрямо 2014 г.
 • Делът на изнесените консервирани плодове и зеленчуци в общия износ на страната през 2015 г. е 0.92%, за сравнение за 2014 г. е 0.88%.

Заетост и заплати

 • Броят на наетите лица в подсектора към края на 2014 г. нараства с 3% спрямо 2013 г.
 • Средната месечна заплата през 2014 г. е по-голяма с 5.8% спрямо 2013 г.

Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията

 • Спрямо нефинансовия сектор на икономиката, предприятията от подсектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия” се характеризират с 23% по-висока рентабилност на продажбите и със 17.5% по-нисък коефициент на задлъжнялост.
 • Общата ликвидност на консервните предприятия през 2014 г. е по-висока с 24.1% спрямо тези от нефинансовия сектор, докато бързата им ликвидност е с 18.2% по-ниска от тази на нефинансовите предприятия, общо.

 

Съдържание

I.      ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-28 И ЕВРОЗОНАТА
II.     ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.    Производство
2.3.    Продажби на дребно
2.4.    Стокообмен
2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.6.    Заетост
2.7.    Заплати и доходи
2.8.    Международен туризъм
2.9.    Консолидиран бюджет
III.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В КОНСЕРВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
3.1.    Производство
3.2.    Продажби
3.3.    Външна търговия
3.4.    Заетост и заплати
3.5.    Преки чуждестранни инвестиции
3.6.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията
IV.    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Продукция и оборот в стойностно изражение
4.1.1.    Продукция
4.1.2.    Оборот
4.2.    Производство на основни продукти
4.2.1.    Предварителни данни 2015 г.
4.2.2.    Годишни данни (2010-2014)
V.     ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
5.1.    Предварителни данни 2015 г.
5.2.    Годишни данни (2010–2014)
5.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
5.2.2.    Преработени и консервирани плодове
5.2.3.    Зеленчукови и плодови сокове
5.2.4.    Сосове и подправки
VI.    ВНОС - ИЗНОС
6.1.    Външнотърговски баланс
6.2.    Внос
6.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
6.2.2.    Преработени и консервирани плодове
6.2.3.    Зеленчукови и плодови сокове
6.2.4.    Сосове
6.3.    Износ
6.3.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
6.3.2.    Преработени и консервирани плодове
6.3.3.    Зеленчукови и плодови сокове
6.3.4.    Сосове
6.4.    Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци
6.4.1.    Външно-търговски баланс
6.4.2.    Внос
6.4.3.    Износ
6.5.    Регионални пазари
6.5.1.    Внос 2015 г.
6.5.2.    Износ 2015 г.
VII.   ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Наети лица
7.2.    Средна месечна заплата
VIII.  ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В СЕКТОРА
IX.    ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПОДСЕКТОРА
9.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
9.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”
9.2.1.    Активи и пасиви
9.2.2.    Рентабилност
9.2.3.    Ликвидност
9.2.4.    Задлъжнялост
9.3.    Сертифицирани фирми
9.4.    Стандарт HACCP
9.5.    Членове на GS1
9.6.    Конкуренция, пазарен дял
9.6.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
9.6.2.    Водещи предприятия по печалба
9.6.3.    Водещи предприятия по Дълготрайни активи (ДА)
9.6.4.    Водещи предприятия по служители
9.7.    Публични дружества от подсектора
X.     ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
XI.    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
11.1.    Закон за храните
11.2.    Закон за малките и средните предприятия
11.3.    Закон за генетично модифицирани организми
11.4.    Подзаконови актове
XII.    ПРИЛОЖЕНИЯ
XIII.   ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: инж. Антоанета Божинова тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net