Консервната промишленост на България' 2018

Продукция и оборот

 • Предварителните месечни данни от краткосрочната бизнес статистика на НСИ за 2018 г. показват увеличение с 0.6% на производството в консервната промишленост и с 3.7% увеличение на оборота от продажби на стоки и услуги, спрямо същите месечни данни за 2017 г.
 • Окончателните данни за 2017 г. показват увеличение на обема на продукцията в сектора с 15.1% спрямо 2016 г. и с 42.1% спрямо 2013 г. Делът на продукцията на консервната промишленост в преработващата промишленост на страната за 2017 г. е 1.34%.
 • Нараства и оборотът от продажба на стоки и услуги – спрямо 2016 г. с 16.9%, а спрямо 2013 г. – с 50.4%.
 • Производителността на труда през 2017 г., измерена чрез физическия обем на продукцията, се е увеличила с 9.7% спрямо 2016 г.

Наети лица и заплати

 • Броят на наетите лица в сектора към края на 2017 г. се увеличава с 4.9% спрямо 2016 г. и с 13% спрямо 2013 г. За 2017 г. делът на наетите от общия брой наети в преработващата промишленост е 1.43%.
 • Средната месечна заплата на работещите в сектора нараства - спрямо 2016 г. с 10.6% и с 50.7% спрямо 2013 г. В сравнение с преработващата промишленост, средната месечна заплата в сектора през 2017 г. е по-ниска с 13.3%.

Чуждестранни преки инвестиции

 • Чуждестранните преки инвестиции в сектора за 2017 г. са се увеличили с 5.1% в сравнение с 2016 г., а спрямо 2013 г. с 21.8%. Делът на чуждестранните преки инвестиции в сектора от чуждестранните преки инвестиции в хранително-вкусовата промишленост за 2017 г. е 10.9%.

Производство

 • Резултатите от месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ за 2018 г. показват намаление при почти всички видове, като най-голямо е намалението при плодовите и зеленчукови сокове – с 25.5%. При преработените и консервирани зеленчуци намалението е с 11.6%, а при преработените и консервирани плодове - с 4.6%. Увеличение от 1% отчита производството на майонеза, сосове и комбинирани подправки.
 • Окончателните годишни данни за 2017 г. показват увеличение на производството на преработени и консервирани плодове и зеленчуци с 26.3% на годишна база. При плодовите и зеленчукови сокове увеличението на годишна база е с 3.3%. Намаление от 2.5% има при производството на сосове и подправки.
 • Спрямо 2013 г. произведените през 2017 г. количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са 2.2 пъти повече, докато производството на сокове и на сосове и подправки намалява, съответно с 9.5% и с 8.1%.

Продажби

 • Резултатите от месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ за 2018 г. показват увеличение на продажбите на вътрешния пазар (от предприятията, включени в извадката) спрямо 2017 г. на майонеза, готови сосове и препарати за сосове; комбинирани подправки“ с 4.8%. При останалите видове има намаление, като при плодовите и зеленчукови сокове намалението е с 22.1%, при преработените и консервирани зеленчуци – с 16%, а при преработените и консервирани плодове – със 7.6%.
 • Количествата преработени и консервирани зеленчуци, продадени от българските производители през 2017 г. намаляват на годишна база с 6.8%, а спрямо 2013 г. се увеличават с 20.3%. Нарастват общите продажби на преработените и консервирани плодове - спрямо 2016 г. са нараснали с 43.7%, а спрямо 2013 г. – близо два пъти. Продажбите на плодови и зеленчукови сокове също се увеличават на годишна база с 3.4%, докато спрямо 2013 г. има намаление с 11%. Нарастват общите продажби на сосове и подправките спрямо 2016 г. с 2.3%, докато спрямо 2013 г. има намаление с 0.2%.
 • На вътрешния пазар има намаление на продадените от производителите количества преработени и консервирани зеленчуци със 7.3% спрямо 2016 г., а спрямо 2013 г. – увеличение с 21.2%. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение е 69.5% за 2017 г.
 • Повече са продажбите на вътрешния пазар на преработени и консервирани плодове - с 37.4% спрямо 2016 г. и 1.3 пъти спрямо 2013 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение за 2017 г. е 43.4%.
 • Нарастване на продажбите на вътрешния пазар има при плодовите и зеленчукови сокове, но само спрямо 2016 г. – с 3.5%. Спрямо 2013 г. има намаление с 9.5%. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите е 83.3% за 2017 г. в количествено изражение.
 • Реализираните на вътрешния пазар сосове и подправки също са повече - спрямо 2016 г. с 3.7% и с 0.8% спрямо 2013 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение е 94.1% за 2017 г.

Външна търговия

 • Стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци през 2018 г. намалява с 4.2% на годишна база, докато спрямо 2013 г. има увеличение с 27.2%. Външнотърговското салдо за периода 2013-2018 г. е положително, с тенденция на намаление след 2017 г.
 • Внесените през 2018 г. в страната количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са със 7% повече, а стойностният им обем – с 1.7% повече на годишна база. Спрямо 2013 г. увеличението на внесените количества е с 23.1%, а при стойността им – с 24%. Делът във вноса на страната за 2018 г. е 0.6%, като се запазва приблизително постоянен за периода 2013-2018 г.
 • През 2018 г. намалява износът на годишна база – изнесените количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с 25.4% по-малко, а стойностният им обем – с 8.7% по-малко. Спрямо 2013 г. обаче има увеличение на изнесените количества с 33.4%, а на стойността им – с 30%.
 • Делът на изнесените консервирани плодове и зеленчуци в общия износ на страната през 2018 г. е 0.83%.

Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост

 • За периода 2013 - 2017 г. рентабилността на предприятията от сектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия” е положителна, като през 2017 г. рентабилността на продажбите намалява с 0.6% на годишна база, а рентабилността на собствения капитал нараства с 5.7%. Нараства и рентабилността на привлечения капитал – с 2.3%.
 • Общата ликвидност на предприятията намалява на годишна база с 9.4%, намалява и бързата ликвидност – на годишна база намалението е с 8.9%.
 • Задлъжнялостта на предприятията на годишна база се увеличава с 3.3%.
 • Коефициентът за финансова стабилност е най-висок през 2016 г. като през 2017 г. има леко намаление на стойността с 1.1%.

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net