Консервната промишленост на България' 2020

Основни тенденции в консервната промишленост

Основни икономически показатели

 • Обемът на промишленото производство в сектор „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци” през 2020 г., на база предварителните данни от краткосрочната бизнес статистика, показват намаление с 0.3% спрямо 2019 г. Оборотът от продажби на стоки и услуги в сектора обаче нараства с 2.5%.
 • Окончателните данни за 2019 г. показват увеличение с 4.8% на обема на произведената продукция в сектора спрямо 2018 г. и намаление с 0.6% на годишния оборот от продажба на стоки и услуги, по текущи цени. Делът на продукцията на консервната промишленост в преработващата промишленост на страната за 2019 г. е 1.26%.
 • Производителността на труда през 2019 г., измерена чрез физическия обем на продукцията, нараства с 8.4% спрямо 2018 г.
 • Броят на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в сектора през 2019 г. намалява с 3.3%, а средната месечна заплата на работещите в сектора нараства с 11.2% спрямо 2018 г. В сравнение с преработващата промишленост на страната, делът на наетите лица от консервната промишленост през 2019 г. е 1.4%, а средната месечна заплата в сектора е по-ниска с 12.1%.
 • Чуждестранните преки инвестиции в сектора са се увеличили с 1.8% в сравнение с 2018 г., а делът им от преките чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост, е 2%.

Производство

 • През 2020 г. производството на преработени и консервирани зеленчуци нараства с 1.6%, с 14% нараства производството на преработени и консервирани плодове и с 3.2% е нарастването в производството на сосове и подправки, показват резултатите от месечно наблюдавани продукти за 2020 г.
 • Тенденцията от последните години на увеличение на производството на преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължава – увеличението на годишна база е с 4.1%, според окончателните годишни данни за 2019 г. При производството на плодови и зеленчукови сокове и на сосове и подправки обаче има намаление на годишна база - със 7.4% при соковете и с 4.6% при сосове и подправки.

Продажби

 • Увеличават се продажбите на вътрешния пазар - резултатите за месечно наблюдаваните продукти през 2020 г. показват увеличение на продажбите на вътрешния пазар от предприятията, включени в месечното наблюдение, с близо 18% на преработени и консервирани плодове, с 8.1% на преработени и консервирани зеленчуци, с 3.7% увеличение в продажбите на сосове и подправки и с 2.1% на плодови и зеленчукови сокове.
 • Количествата преработени и консервирани зеленчуци, продадени от българските производители през 2019 г., намаляват с 6.1%, на годишна база, показват окончателните годишни данни. Стойността на продажбите им също намалява – с 5.8%. Намаляват продажбите на всички продукти в групата, като най-голямо намаление в общите продажби на производителите се наблюдава при сушените зеленчуци – с 42.6%. В структурата на общите продажби за 2019 г. най-голям дял от продадените количества заемат консервираните без оцет или оцетна киселина зеленчуци – с дял от 58.4%. На вътрешния пазар през 2019 г. производителите са продали с 5.8% повече количества преработени и консервирани зеленчуци. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите е 66.2% за 2019 г. в количествено изражение, при 58.8% за 2018 г.
 • Общите продажби на преработени и консервирани плодове, реализирани от българските производители през 2019 г., показват нарастване на годишна база в количествено изражение с 5.7%, а стойностно – с 5.2%. В структурата на общите продажби за 2019 г. най-голям дял от продадените количества заемат черупковите плодове, фъстъци и други ядки и семена – с дял от 76.2%. Спрямо 2018 г. продадените на вътрешния пазар количества преработени и консервирани плодове бележат ръст от 27.1%. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение за 2019 г. е 47.6%, при 39.6% за 2018 г.
 • През 2019 г. производителите на плодови и зеленчукови сокове са продали с 2.6% по-малко количества спрямо 2018 г., но стойността на общите им продажби нараства с 2.4%. В структурата на общите продажби за 2019 г. най-голям дял от продадените количества имат сокове и смеси от други плодове и зеленчуци – с дял от 56%. Делът на продажбите на вътрешния пазар на плодови и зеленчукови сокове от общите продажби на производителите е 75.1% за 2019 г. в количествено изражение, при 83.7% за 2018 г. Спрямо 2018 г. реализираните на вътрешния пазар плодови и зеленчукови сокове са намалели с 12.5%.
 • Намаляват и общите продажби на сосове и подправки – през 2019 г. производителите са продали с 1.6% по-малко количества на годишна база, а стойностният обем на продажбите им намалява с 0.9%. На вътрешния пазар през 2019 г. производителите са продали сосове и подправки с 4.7% по-малко спрямо 2018 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение е 94% за 2019 г., при 97% за 2018 г.

Външна търговия

 • Стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци през 2020 г. нараства с 1.9% на годишна база. Външнотърговското салдо за периода 2015-2020 г. е положително.
 • Внесените през 2020 г. в страната количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с 5% повече на годишна база, а стойностният им обем се увеличава с 19%.
 • Делът във вноса на страната за 2020 г. е 0.8%, като се запазва приблизително постоянен за периода 2015-2020 г.
 • През 2020 г. има спад на износа – изнесените количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с близо 62% по-малко от 2019 г., а стойностният им обем намалява с 3.8%.
 • Делът на изнесените консервирани плодове и зеленчуци в общия износ на страната през 2020 г. е 0.92%, а за 2019 г. е 0.89%.

Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост

 • За периода 2015 - 2019 г. рентабилността на предприятията от сектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия” е положителна и през 2019 г. нараства на годишна база – рентабилността на продажбите нараства с 30%, на собствения капитал – с 21.3% и на привлечения капитал – с 26.4%.
 • Нараства и ликвидността на предприятията – общата ликвидност на годишна база нараства с 11%, а бързата ликвидност – с 9.8%.
 • Задлъжнялостта на предприятията на годишна база намалява с 4.1%.
 • В периода 2015 – 2019 г. коефициентът на финансова стабилност е най-висок през 2019 г.

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net