Консервната промишленост на България' 2014

Основни тенденции

Производство

 • През 2013 г. обемът на произведената продукция в консервната промишленост се увеличава – произведена е продукция на стойност от 591 млн. лв. като спрямо 2012 г. увеличението е с 11.2%.
 • Делът на продукцията на консервната промишленост в преработващата промишленост на страната за 2013 г. е 1.16%. Макар и малко, този дял се увеличава спрямо 2011 и 2012 години.
 • Предварителните данни за 2014 г. показват намаление на производството, като в сравнение с 2013 г. то е по-малко със 11.5%. Оборотът от продажба на стоки и услуги също намалява – намалението е с 3.9%.

Продажби

 • През 2013 г. общите продажби на производителите на преработени и консервирани плодове и зеленчуци нарастват. В сравнение с 2009 г. са продадени с 0.6% повече преработени и консервирани зеленчуци, а спрямо 2012 г. – с 6.2%. Общите продажби на българските производители на преработени и консервирани плодове в сравнение с 2009 г. нарастват с 25.5%, а спрямо 2012 г. - с 16.5%.
 • На вътрешния пазар също се увеличават продажбите на производителите на преработени и консервирани плодове и зеленчуци - през 2013 г. са продадени със 17.1% повече консервирани зеленчуци спрямо 2009 г., а спрямо 2012 г. – с 11.6% повече. Продадените през 2013 г. от производителите преработени и консервирани плодове са с 15.2% повече в сравнение с 2009 г., а спрямо 2012 г. –с 16.1%.
 • Предварителните данни за продажбите на вътрешния пазар за 2014 г. показват увеличение на продадените от производителите преработени и консервирани зеленчуци, а намаление на продадените преработени плодове и сокове в сравнение с 2013 г.

Външна търговия

 • Запазва се тенденцията на увеличение на стокообмена с консервирани плодове и зеленчуци в целия разглеждан период. В сравнение с 2009 г. увеличението през 2014 г. е с 27.8%, а спрямо 2013 г. с 6.5%.
 • Внесените през 2014 г. в страната количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци в сравнение с 2013 г.са с 1% повече, а в стойностно изражение увеличението е с 5.1%. Делът им във вноса на страната е 0.65%, срещу 0.62% през 2013 г.
 • Спрямо 2013 г. има намаление на изнесените количества с 1 %. Стойностният обем обаче нараства за целия разглеждан период, с изкл. на 2011 г., като през 2014 увеличението на стойността спрямо 2013 г. е със 7.7%.
 • Делът на изнесените консервирани плодове и зеленчуци в общия износ на страната през 2014 г. е 0.88%, като спрямо 2013 г. има увеличение с 0.07% пункта.

Заетост и заплати

 • Окончателните данни за 2013 г. за наетите лица в подсектора показват, че има намаление в броя им спрямо 2012 г. с 3.1%. Спрямо 2009 г. работещите в този подсектор на промишлеността са по-малко с 12.8%.
 • Средната месечна заплата на работещите в подсектора през 2013 г. спрямо 2009 г. е по-голяма с 13.8%. Спрямо 2012 г. увеличението е с 4.4%.
 • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията, показва, че през 2013 г. тя е се е повишила с 15.9% пункта, за разлика от предходната 2012 г., когато е имало намаление с 3.4% пункта спрямо 2011 г.

Съдържание

I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-28 И ЕВРОЗОНАТА
II .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.    Производство
2.3.    Продажби на дребно
2.4.    Стокообмен
2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.6.    Заетост
2.7.    Заплати и доходи
2.8.    Международен туризъм
2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В КОНСЕРВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
3.1.    Производство
3.2.    Продажби
3.3.    Външна търговия
3.4.    Заетост и заплати
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Продукция
4.2.    Производство на основни продукти
4.2.1.    Предварителни данни 2014 г.
4.2.2.    Годишни данни (2009-2013)
V .    ПРОДАЖБИ
5.1.    Предварителни данни 2014 г.
5.2.    Годишни данни (2009–2013)
5.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
5.2.2.    Преработени и консервирани плодове
5.2.3.    Плодови и зеленчукови сокове
5.2.4.    Сосове и подправки
VI .    ВНОС - ИЗНОС
6.1.    Външнотърговски баланс
6.2.    Внос
6.3.    Износ
6.4.    Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци
6.4.1.    Външно-търговски баланс
6.4.2.    Внос
6.4.3.    Износ
6.5.    Регионални пазари
6.5.1.    Внос 2014 г.
6.5.2.    Износ 2014 г.
VII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Наети лица
7.2.    Средна месечна заплата
7.3.    Производителност на труда
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Сертифицирани фирми
8.4.    Стандарт HACCP
8.5.    Членове на GS1
8.6.    Конкуренция, пазарен дял
8.6.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
8.6.2.    Водещи предприятия по служители
8.7.    Публични дружества от подсектора
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА

10.1.    Закон за храните
10.2.    Закон за малките и средните предприятия
10.3.    Закон за генетично модифицирани организми
10.4.    Подзаконови актове
10.4.1.    Наредба №4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните
10.4.2.    Наредба №2 за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
10.4.3.    Наредба №3 за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни
10.4.4.    Наредба №5 за хигиената на храните
10.4.5.    Наредба №6 за условията и реда за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка
10.4.6.    Наредба №9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици
10.4.7.    Наредба №11 за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми
10.4.8.    Наредба №15 за изискванията към използване на ароматизанти в храните
10.4.9.    Наредба №16 за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци
10.4.10.    Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
10.4.11.    Наредба за изискванията към бързо замразените храни
10.4.12.    Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.)
10.4.13.    Наредба за изисквания към плодови конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени
10.4.14.    Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни
10.4.15.    Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ
XII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: инж. Антоанета Божинова тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net