Консервната промишленост на България' Q3'2010

Основни тенденции

Производство
 • Намалението на производството в консервната промишленост в България през третото тримесечие на 2010 г. е прекъснато и на годишна база е отчетено увеличение със 7%.
 • Продължи увеличението на оборота от продажби на продукция и стоки и извършени услуги. На годишна база прирастът е 11.4%.
 • За деветмесечието производството е на равнището на същия период на 2009 г. При оборота обаче има прираст с 11.8%.
Външна търговия
 • През третото тримесечие на 2010 г. продължи намалението на внесените количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци, като на годишна база вносът е по-малък с 8.4%,
 • За деветмесечието намалението на годишна база е с 21%.
 • Увеличението на износа на преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължи и през третото тримесечие на 2010 г. На годишна база увеличението е с 12.5%.
 • За деветмесечието увеличението на износа на годишна база е с 12.1%.
 • Прекъсната е тенденцията на намаление на стокообмена с преработени и консервирани плодове и зеленчуци на годишна база. Прирастът през третото тримесечие на 2010 г. е 11.9%.
 • За деветмесечието обаче има намаление с 2.3%.
 • Външнотърговското салдо от стокообмена за деветмесечието е положително, за разлика от деветмесечието на 2009 г., когато е отрицателно.
Продажби на вътрешния пазар
 • През третото тримесечие предприятията от сектора са продали на вътрешния пазар повече само доматено пюре, стерилизирани плодове и зеленчуци, замразени плодове, конфитюри и желета.
 • За деветмесечието увеличение на продадените количества на вътрешния пазар има при същите продукти.

Съдържание

I . ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1. Трето тримесечие (Q3'2010)
1.1.1. Брутен вътрешен продукт
1.1.2. Производство
1.1.3. Продажби на дребно
1.1.4. Стокообмен
1.1.5. Чуждестранни инвестиции
1.1.6. Заетост
1.1.7. Заплати и производителност на труда
1.1.8. Международен туризъм
1.2. Деветмесечие (IX'2010)
II . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1. Производство
2.2. Външна търговия
2.3. Продажби на вътрешния пазар
III . ПРОИЗВОДСТВО
3.1. Трето тримесечие Q3'2010
3.2. Деветмесечие IX'2010
IV . ВНОС - ИЗНОС
4.1. Външна търговия
4.1.1. Трето тримесечие Q3'2010
4.1.2. Деветмесечие IX'2010
4.2. Внос
4.2.1. Трето тримесечие Q2'2010
4.2.2. Деветмесечие IX'2010
4.3. Износ
4.3.1. Трето тримесечие Q3'2010
4.3.2. Деветмесечие IX'2010
V . ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1. Трето тримесечие Q3'2010
5.2. Деветмесечие IX'2010
VI . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1. Водещи предприятия от сектора от сектора по брой служители
6.2. Сертифицирани фирми
6.3. Членове на GS1
6.4. Публични дружества от подсектора
6.4.1. Кюстендилски плод АД – Кюстендил
6.4.2. Флорина България АД
VII . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII . ПРИЛОЖЕНИЯ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: инж. Антоанета Божинова тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net