Консервната промишленост на България' 2017

Основни тенденции в консервната промишленост

Продукция и оборот

 • Предварителните данни от краткосрочната бизнес статистика на НСИ за 2017 г. показват намаление на производството в консервната промишленост с 6.7%, докато при оборота от продажби на стоки и услуги е отчетено увеличение с 4% спрямо 2016 г.
 • Окончателните данни за 2016 г. показват увеличение на обема на продукцията в сектора с 20.7% спрямо 2015 г. и с 15.7% спрямо 2012 г. Делът на продукцията на консервната промишленост в преработващата промишленост на страната за 2016 г. е 1.32%.
 • Нараства и оборотът от продажба на стоки и услуги – спрямо 2015 г. с 22.5%, а спрямо 2012 г. – с 13.5%.
 • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията, през 2016 г. се е увеличила с 11% спрямо 2015 г.

Наети лица и заплати

 • Броят на наетите лица в сектора към края на 2016 г. се увеличава с 8.8% спрямо 2015 г. и с 4.4% спрямо 2012 г. За 2016 г. делът на наетите от общия брой наети в преработващата промишленост е 1.38%.
 • Средната месечна заплата на работещите в сектора нараства - спрямо 2015 г. с 14.6% и с 42.3% спрямо 2012 г. В сравнение с преработващата промишленост, средната месечна заплата в сектора през 2016 г. е по-ниска с 12.8%.

Чуждестранни преки инвестиции

 • Чуждестранните преки инвестиции в сектора за 2016 г. са се увеличили с 1.3% в сравнение с 2015 г., а спрямо 2012 г. с 59.6%. Делът на чуждестранните преки инвестиции в сектора от чуждестранните преки инвестиции в хранително-вкусовата промишленост за 2016 г. е 11.1%.

Производство

 • Резултатите от месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ за 2017 г. показват увеличение спрямо 2016 г. на плодовите и зеленчукови сокове с 9.7%. При останалите видове има намаление, като при преработените и консервирани зеленчуци намалението е със 7.1%, при преработените и консервирани плодове - с 1.1%, а при майонеза, сосове и комбинирани подправки - с 1.9%.
 • През 2016 г. нараства производството на преработени и консервирани плодове и зеленчуци в България, като спрямо 2015 г. увеличението е с 44.6%, а спрямо 2012 г. – два пъти.
 • Производството на плодови и зеленчукови сокове обаче намалява – в разглеждания период произведените количества са най-малко през 2016 г. Спрямо 2015 г. намалението е с 14%, а спрямо 2012 г. - с 22.5%.
 • Производството на сосове и подправки нараства от 2012 г. до 2014 г., а от 2015 г. се наблюдава намаление, като през 2016 г. намалението спрямо 2015 г. е с 2.5%.

Продажби

 • Резултатите от месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ за 2017 г. показват увеличение на продажбите на вътрешния пазар (от предприятията, включени в извадката) спрямо 2016 г. на плодовите и зеленчукови сокове с 25.1% и на преработените и консервирани плодове с 15%. При преработените и консервирани зеленчуци има намаление с 2.3%, а при майонеза, сосове и комбинирани подправки намалението е с 5.4%.
 • Количествата преработени и консервирани зеленчуци, продадени от българските производители през 2016 г. се увеличават - в сравнение с 2015 г. с 9.1%, а спрямо 2012 г.– увеличението е с 32.6%. Нарастват и общите продажби на преработените и консервирани плодове - спрямо 2015 г. са нараснали с 63%, а спрямо 2012 г. – над два пъти. Продажбите на плодови и зеленчукови сокове обаче намаляват – с 12.6% спрямо 2015 г. и с 26.2% спрямо 2012 г. Намаляват и общите продажби на сосове и подправките спрямо 2015 г. с 2.1%, докато спрямо 2012 г. има увеличение с 2.5%.
 • На вътрешния пазар има увеличение на продадените от производителите количества преработени и консервирани зеленчуци с 19.5% спрямо 2015 г. и с 45.8% спрямо 2012 г. Повече са и продажбите на вътрешния пазар на преработени и консервирани плодове - с 56.3% спрямо 2015 г. и близо два пъти спрямо 2012 г. Реализираните на вътрешния пазар сосове и подправки също са повече - спрямо 2015 г. с 6.7% и с 8.1% спрямо 2012 г. Намаление на продажбите на вътрешния пазар има при плодовите и зеленчукови сокове, но само спрямо 2015 г. – с 14.6%. Спрямо 2012 г. има увеличение с 9.3%.

Външна търговия

 • Продължава да нараства стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци, като през 2017 г. спрямо 2016 г. увеличението е с 10%, а спрямо 2012 г. – с 44.6%. Външнотърговското салдо за периода 2012-2017 г. е положително, с тенденция на нарастване за целия период.
 • Внесените през 2017 г. в страната количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с 8.8% повече, а стойностният им обем – с 8.5% повече спрямо 2016 г. Спрямо 2012 г. увеличението на внесените количества е с 12%, а при стойността им – с 34.4%. Делът във вноса на страната за 2017 г. е 0.7%, като се запазва постоянен за периода 2015-2017 г.
 • Увеличение има и при износа – изнесените количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци през 2017 г. са с 26.9% повече, а стойностният им обем – с 11.3% повече спрямо 2016 г. Спрямо 2012 г. увеличението на изнесените количества е със 75.4%, а на стойността им – с 53.7%. Делът на изнесените консервирани плодове и зеленчуци в общия износ на страната през 2017 г. е 0.95%.

Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост

 • За 2016 г. предприятията от сектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия” се характеризират с по-ниска рентабилност спрямо предприятията от нефинансовия сектор на икономиката – с 0.2% по-ниска е рентабилността на продажбите, с 3.5% - на собствения капитал и 4% по-ниска на привлечения им капитал.
 • Общата ликвидност на консервните предприятия през 2016 г. е по-висока с 12.6% спрямо общата ликвидност на предприятията от нефинансовия сектор, докато бързата им ликвидност е с 23.8% по-ниска от тази на нефинансовите предприятия, общо.
 • Спрямо нефинансовия сектор на икономиката, предприятията от сектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия” са с 0.5% по-висок коефициент на задлъжнялост.


Съдържание

I . ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-28 И ЕВРОЗОНАТА

II . ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1. Брутен вътрешен продукт
2.2. Производство
2.3. Продажби на дребно
2.4. Стокообмен
2.5. Чуждестранни инвестиции
2.6. Заетост
2.7. Заплати и доходи
2.8. Международен туризъм
2.9. Консолидиран бюджет

III . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В КОНСЕРВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

3.1. Продукция и оборот
3.2. Наети лица и заплати
3.3. Чуждестранни преки инвестиции
3.4. Производство
3.5. Продажби
3.6. Външна търговия
3.7. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост

IV . ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В СЕКТОРА

4.1. Продукция и оборот
4.2. Производителност на труда
4.3. Наети лица и заплати
4.4. Чуждестранни преки инвестиции в сектора

V . ПРОИЗВОДСТВО

5.1. Предварителни данни 2017 г.
5.2. Годишни данни (2012-2016)

VI . ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

6.1. Предварителни данни 2017 г.
6.2. Годишни данни (2012–2016)
6.2.1. Преработени и консервирани зеленчуци
6.2.2. Преработени и консервирани плодове
6.2.3. Плодови и зеленчукови сокове
6.2.4. Сосове и подправки

VII . ВНОС - ИЗНОС

7.1. Външнотърговски баланс
7.2. Внос
7.2.1. Преработени и консервирани зеленчуци
7.2.2. Преработени и консервирани плодове
7.2.3. Плодови и зеленчукови и сокове
7.2.4. Сосове и подправки
7.3. Износ
7.3.1. Преработени и консервирани зеленчуци
7.3.2. Преработени и консервирани плодове
7.3.3. Плодови и зеленчукови сокове
7.3.4. Сосове и подправки
7.4. Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци
7.4.1. Външно-търговски баланс
7.4.2. Внос
7.4.3. Износ
7.5. Регионални пазари
7.5.1. Внос
7.5.2. Износ

VIII . ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОРА

8.1. Активи и пасиви
8.2. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост, стабилност
8.2.1. Рентабилност
8.2.2. Ликвидност
8.2.3. Задлъжнялост
8.2.4. Коефициент на финансова стабилност
8.3. Конкуренция, пазарен дял
8.3.1. Водещи предприятия по приходи от продажби
8.3.2. Водещи предприятия по печалба
8.3.3. Водещи предприятия по Дълготрайни активи (ДА)
8.3.4. Водещи предприятия по служители
8.4. Сертифицирани фирми

IX . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ

X . НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА

XI . ПРИЛОЖЕНИЯ

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net