Консервната промишленост на България' 2010

Основни тенденции

Производство
  • През 2009 г. отново има намаление на производството в консервната промишленост на България е намаляла със 7.1%. в сравнение с 2008 г. Спрямо 2005 г. обаче има увеличение с 11.2%.
  • По предварителни данни, през 2010 г. отново има увеличение на производството на консервната промишленост. В сравнение с 2009 г. производството е по-голямо с 4.2%, а оборотът – с 16.5%.
Външна търговия
  • Тенденцията на увеличение на стокообмена на България с консервирани плодове и зеленчуци продължи и през 2010 г. В сравнение с 2006 г. увеличението е 60.3%, а спрямо 2009 г. – 2.5%.
  • През 2010 г. тенденцията на увеличение на вноса е прекъсната. Спрямо 2009 г. намалението на внесените количества е с 19.1%, а на стойностния обем – с 11.3%.
  • През 2010 г. износът на консервната промишленост продължи да се увеличава. Спрямо 2009 г. изнесените количества са по-големи с 10.7%, а стойностния обем – с 14.7%.
Вътрешен пазар
  • През 2009 година за продажби на вътрешния пазар са предоставени: 91 хил. тона консервирани зеленчуци, 75 хил. тона консервирани плодове, 48.8 млн. литра сокове и 19.9 хил. тона сосове.
Заетост и заплати
  • Спрямо 2005 г. работещите в този подсектор на промишлеността през 2010г. са по-малко със 7.9%.
  • Средната месечна заплата на наетите в подсектора е 2.2 по-голяма в сравнение с 2005 г.
  • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията, показва че през 2009 в сравнение с 2008 г. тя е нараснала с 4.6%.
Финансови показатели на предприятията от подсектора
  • В сравнение с нефинансовите предприятия, общата ликвидност е по-ниска с 3%, а задлъжнялостта - 67% по-голяма. Рентабилността на продажбите на нефинансовите предприятия е положителна.

Изтеглете резюме на анализа

Съдържание

I . ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА

II . МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1. Четвърто тримесечие (Q4'2010)
2.2. Годишни данни (2010)
2.2.1. Брутен вътрешен продукт
2.2.2. Производство
2.2.3. Продажби на дребно
2.2.4. Стокообмен
2.2.5. Чуждестранни инвестиции
2.2.6. Заетост
2.2.7. Заплати и производителност на труда
2.2.8. Международен туризъм
2.2.9. Консолидиран бюджет

III . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В КОНСЕРВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
3.1. Производство
3.2. Външна търговия
3.3. Вътрешен пазар
3.4. Заетост и заплати
3.5. Финансови показатели на предприятията от подсектора

IV . ПРОИЗВОДСТВО
4.1. Продукция
4.2. Производство на основни продукти
4.2.1. Годишни данни (2005-2009)
4.2.2. Предварителни данни 2010 г.

V . ВНОС - ИЗНОС
5.1. Външнотърговски баланс
5.1.1. Четвърто тримесечие Q4’(2010)
5.1.2. Годишни данни (2006 – 2010)
5.2. Внос
5.2.1. Четвърто тримесечие Q4’(2010)
5.2.2. Годишни данни (2006-2010)
5.3. Износ
5.3.1. Четвърто тримесечие Q4’(2010)
5.3.2. Годишни данни (2006-2010)
5.4. Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци
5.4.1. Внос
5.4.2. Износ
5.5. Регионални пазари
5.5.1. Внос (2010)
5.5.2. Износ (2010)

VI . ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1. Годишни данни (2005–2009)
6.1.1. Преработени и консервирани зеленчуци
6.1.2. Преработени и консервирани плодове
6.1.3. Сокове
6.1.4. Сосове
6.2. Предварителни данни (2010)
6.2.1. Четвърто тримесечие Q4’2010
6.2.2. Годишни данни (2010)

VII . ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1. Наети лица
7.2. Средна месечна заплата
7.3. Производителност на труда

VIII . ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2. Финансови показатели на предприятията от подсектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”
8.2.1. Активи и пасиви
8.2.2. Рентабилност
8.2.3. Ликвидност
8.2.4. Задлъжнялост
8.3. Сертифицирани фирми по ISO
8.4. Сертификат HACCP
8.5. Сертификати IFS
8.6. Членове на GS1
8.7. Конкуренция, пазарен дял
8.7.1. Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.7.2. Водещи предприятия по служители
8.8. Публични дружества от подсектора
8.8.1. Флорина България ЕАД

IX . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ

X . НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА

XI . ПРИЛОЖЕНИЯ

Изтеглете резюме на анализа

За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: инж. Антоанета Божинова тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net