Консервната промишленост на България' 2011

Основни тенденции

Производство
  • Намалението на производството в консервната промишленост на България продължи и през 2010 г. Произведената продукция в сравнение с 2009 г. е по-малкa с 1.3%, а спрямо 2006 г. - с 2.8%.
  • Предварителните данни за 2011 г. показват, че има увеличение на производството. В сравнение с 2010 г. то е по-голямо с 0.7%. Оборотът от продажба на стоки и услуги обаче е по-малък с 1.1%.
Външна търговия
  • Тенденцията на увеличение на стокообмена на България с консервирани плодове и зеленчуци продължи и през 2011 г. В сравнение с 2007 г. увеличението е 27.3%, а спрямо 2010 г. - 3.5%.
  • През 2011 г. отново има увеличение на вноса след прекъсването през 2010 г. Спрямо 2010 г. прирастът на внесените количества е с 8.1%, а на стойностния обем – с 12.4%.
  • Тенденцията на увеличение при износа е прекъсната. Спрямо 2010 г. изнесените количества са по-малко с 5.6%, а в стойностно изражение, респективно с 3.2%.
Вътрешен пазар
  • Общите продажби на производителите на консервирани плодове и зеленчуци през 2010 г. намаляват с 6.5% спрямо 2007 г., но спрямо 2009 г. нарастват с 4.4%.
  • Предварителните данни за продажбите на вътрешния пазар за 2011 г. показват намаление с 10% спрямо 2010 г. и с 3.9% спрямо 2006 г.
Заетост и заплати
  • Спрямо 2010 г. работещите в този подсектор на хранителната промишленост през 2011 г. са повече с 13.9%.
  • Средната месечна заплата на наетите в подсектора е по-малка с 2.5% в сравнение с 2010 г.
  • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията, показва че през 2010 в сравнение с 2009 г. тя е нараснала с 0.3%.

Изтеглете резюме на анализа

Съдържание

I . ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА

II . ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1. Четвърто тримесечие (Q4’2011)
2.2. Годишни данни (2011)
2.2.1. Брутен вътрешен продукт
2.2.2. Производство
2.2.3. Продажби на дребно
2.2.4. Стокообмен
2.2.5. Чуждестранни инвестиции
2.2.6. Заетост
2.2.7. Заплати и доходи
2.2.8. Международен туризъм
2.2.9. Консолидиран бюджет

III . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В КОНСЕРВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
3.1. Производство
3.2. Външна търговия
3.3. Вътрешен пазар
3.4. Заетост и заплати

IV . ПРОИЗВОДСТВО
4.1. Продукция
4.2. Производство на основни продукти
4.2.1. Годишни данни (2006-2010)
4.2.2. Предварителни данни 2011 г.

V . ВНОС - ИЗНОС
5.1. Външнотърговски баланс
5.1.1. Четвърто тримесечие Q4’(2011)
5.1.2. Годишни данни (2007 – 2011)
5.2. Внос
5.2.1. Четвърто тримесечие Q4’(2011)
5.2.2. Годишни данни (2007-2011)
5.3. Износ
5.3.1. Четвърто тримесечие Q4’(2011)
5.3.2. Годишни данни (2007-2011)
5.4. Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци
5.4.1. Внос
5.4.2. Износ
5.5. Регионални пазари
5.5.1. Внос (2011)
5.5.2. Износ (2011)

VI . ПРОДАЖБИ
6.1. Годишни данни (2006–2010)
6.1.1. Преработени и консервирани зеленчуци
6.1.2. Преработени и консервирани плодове
6.1.3. Сокове
6.1.4. Сосове
6.2. Предварителни данни (2011)

VII . ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1. Наети лица
7.2. Средна месечна заплата
7.3. Производителност на труда

VIII . ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2. Финансови показатели на предприятията от подсектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”
8.2.1. Активи и пасиви
8.2.2. Рентабилност
8.2.3. Ликвидност
8.2.4. Задлъжнялост
8.3. Сертифицирани фирми по ISO
8.4. Стандарт HACCP
8.5. Сертификати IFS
8.6. Членове на GS1
8.7. Конкуренция, пазарен дял
8.7.1. Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.7.2. Водещи предприятия по служители
8.8. Публични дружества от подсектора
8.8.1. Флорина България ЕАД

IX . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ

X . НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА

XI . ПРИЛОЖЕНИЯ

Изтеглете резюме на анализа

За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: инж. Антоанета Божинова тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net