Консервната промишленост на България' Q2'2009

Основни тенденции

Производство
  • Оборотът от продажби в консервната промишленост на България по текущи цени е по-малък с 25.2% в сравнение с второто тримесечие на 2008 г. (за първото тримесечие - 11.3% или над 2 пъти по-малък).
  • За първото полугодие на 2009 г. спадът е 23.1%, а намалението на продукцията - 32.4%.
Външна търговия
  • Тенденцията на увеличение на вноса на преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължи и през второто тримесечие. В сравнение с второто тримесечие на 2008 г. прирастът е 7.3%. През първото полугодие ръстът е 7.6%.
  • Намалението на износа през второто тримесечие на 2009 г. спрямо първото е по-голямо. В сравнение със същия период на 2008 г. намалението е 15.3% (срещу 9.4% за първото тримесечие). През първата половина на годината спадът в износа е 12.6%.
  • Прирастът на вноса е по-голям спрямо този на износа, а отрицателното салдо се влошава със 75.8% през второто тримесечие, а за полугодието – 2.1 пъти.
  • През второто тримесечие на 2009 г. стокообменът с преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължи да се увеличава. В сравнение със същия период на 2008 г. увеличението е 12.8% (за първото тримесечие - 8.7%). През първото полугодие външната търговия с преработени и консервирани зеленчуци и плодове нараства с 10.8%.
Продажби на вътрешния пазар
  • През второто тримесечие предприятията, включени в извадката на НСИ, са продали на вътрешния пазар повече замразени зеленчуци, доматено пюре концентрат, стерилизирани зеленчуци и конфитюри и желета.
  • По-малко са продажбите на сокове, замразени плодове, стерилизирани зеленчуци и на зеленчуци консервирани с оцет.

Съдържание

I . ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1. Второ тримесечие
1.1.1. Продукция
1.1.2. Брутен вътрешен продукт
1.1.3. Стокообмен
1.1.4. Чуждестранни инвестиции
1.1.5. Заетост
1.1.6. Заплати
1.1.7. Международен Туризъм
1.1.8. Инфлация
1.2. Първо полугодие
II . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1. Производство
2.2. Външна търговия
2.3. Продажби на вътрешния пазар
III . ПРОИЗВОДСТВО
3.1. Второ тримесечие
3.2. Първо полугодие
3.2.1. Консервирани и преработени зеленчуци
3.2.2. Консервирани и преработени плодове
3.2.3. Плодови и зеленчукови сокове
IV . ВНОС - ИЗНОС
4.1. Външнотърговско салдо
4.1.1. Второ тримесечие
4.1.2. Първо полугодие
4.2. Внос
4.2.1. Второ тримесечие
4.2.2. Първо полугодие
4.2.3. Преработени и консервирани зеленчуци
4.2.4. Преработени и консервирани плодове
4.2.5. Плодови и зеленчукови сокове
4.3. Износ
4.3.1. Второ тримесечие
4.3.2. Първо полугодие
4.3.3. Преработени и консервирани зеленчуци
4.3.4. Преработени и консервирани плодове
4.3.5. Плодови и зеленчукови сокове
V . ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1. Второ тримесечие
5.2. Първо полугодие
VI . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1. Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
6.2. Сертифицирани фирми по ISO
6.3. Сертификат HACCP
6.4. Членове на GS1
6.5. Публични дружества от подсектора
6.5.1. Кюстендилски плод АД – Кюстендил
6.5.2. Флорина България АД
VII . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII . ПРИЛОЖЕНИЯ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: инж. Антоанета Божинова тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net