Консервната промишленост на България' 2013

Данните в материала са към м. декември 2013 г.

Основни тенденции

Производство

 • През 2012 г. обемът на произведената продукция в консервната промишленост намалява – произведена е продукция на стойност от 511 млн. лв., като спрямо 2011 г. намалението е с 8.9%.
 • Предварителните данни за 2013 г. показват намаление на производството, като в сравнение с 2012 г. то е по-малко със 7.3%. Оборотът от продажба на стоки и услуги обаче нараства с 1.8%.

Продажби

 • През 2012 г. общите продажби на производителите на преработени и консервирани зеленчуци намаляват - с 14.6% спрямо 2008 г. и с 9.3% спрямо 2011 г. При преработените и консервирани плодове общите продажби спрямо 2008 г. нарастват с 29.5%, а спрямо 2011 г. - намаляват със 7.8%. При натуралните сокове общите продажби спрямо 2008 г. намаляват с 11%, а спрямо 2011 г. има увеличение с 10.7%.
 • На вътрешния пазар производителите са продали с 14.2% по-малко консервирани зеленчуци в сравнение с 2008 г. и с 4.6% спрямо 2011 г. Преработените и консервирани плодове, продадени на вътрешния пазар, спрямо 2008 г. са с 31.2% повече, а спрямо 2011 г. - с 2.9% по-малко. Реализираните на вътрешния пазар плодови и зеленчукови сокове намаляват близо два пъти спрямо 2008 г., а спрямо 2011 г. – с 4.3%.
 • Предварителните данни за продажбите на вътрешния пазар за 2013 г. показват увеличение на продадените от производителите преработени и консервирани плодове и зеленчуци в сравнение с 2012 г.

Външна търговия

 • Тенденцията на увеличение на стокообмена на България с консервирани плодове и зеленчуци продължи и през 2013 г. В сравнение с 2008 г. увеличението е 27%, а спрямо 2012 г. – 8.8%.
 • Внесените през 2013 г. количества са по-малко със 7.5% в сравнение с 2012 г., за разлика от стойностния им обем, който нараства с 9.3%. Делът във вноса на страната е 0.62%, срещу 0.58% през 2012 г.
 • Изнесените количества в сравнение с 2012 г. са по-малко с 1.2%, докато стойностният им обем е повече с 8.4%. Делът в общия износ на страната през 2013 г. е 0.81%.

Заетост и заплати

 • Окончателните данни за броя на наетите през 2012 г. показват с 14.4% намаление спрямо 2008 г. и с 9% спрямо 2011 г.
 • Предварителните данни за 2013 г. показват увеличение на наетите със 7% спрямо 2012 г.
 • Средната месечна заплата на наетите е по-висока с 31% в сравнение с 2008 г. и със 7.7% спрямо 2011 г.
 • Предварителните данни за средната работна заплата за 2013 г. показват увеличение с 13% в сравнение с 2012 г.
 • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията, показва, че през 2012 в сравнение с 2011 г. тя е намаляла с 3.4%.

Съдържание

I . ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-28 И ЕВРОЗОНАТА

II . ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1. Брутен вътрешен продукт
2.2. Производство
2.3. Продажби на дребно
2.4. Стокообмен
2.5. Чуждестранни инвестиции
2.6. Заетост
2.7. Заплати и доходи
2.8. Международен туризъм
2.9. Консолидиран бюджет

III . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В КОНСЕРВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
3.1. Производство
3.2. Продажби
3.3. Външна търговия
3.4. Заетост и заплати

IV . ПРОИЗВОДСТВО
4.1. Продукция
4.2. Производство на основни продукти
4.2.1. Предварителни данни 2013 г.
4.2.2. Годишни данни (2008-2012)

V . ПРОДАЖБИ
5.1. Предварителни данни 2013 г.
5.2. Годишни данни (2008–2012)
5.2.1. Преработени и консервирани зеленчуци
5.2.2. Преработени и консервирани плодове
5.2.3. Натурални сокове
5.2.4. Сосове и подправки

VI . ВНОС - ИЗНОС
6.1. Външнотърговски баланс
6.2. Внос
6.3. Износ
6.4. Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци
6.4.1. Външно-търговски баланс
6.4.2. Внос
6.4.3. Износ
6.5. Регионални пазари
6.5.1. Внос (2013)
6.5.2. Износ (2013)

VII . ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1. Наети лица
7.2. Средна месечна заплата
7.3. Производителност на труда

VIII . ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2. Финансови показатели на предприятията от подсектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”
8.2.1. Активи и пасиви
8.2.2. Рентабилност
8.2.3. Ликвидност
8.2.4. Задлъжнялост
8.3. Сертифицирани фирми
8.4. Стандарт HACCP
8.5. Членове на GS1
8.6. Конкуренция, пазарен дял
8.6.1. Водещи предприятия по приходи от продажби
8.6.2. Водещи предприятия по служители
8.7. Публични дружества от подсектора

IX . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ

X . НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА

XI . ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Приложение 1
11.2. Приложение 2
11.3. Приложение 3
11.4. Приложение 4
11.5. Приложение 5
11.6. Приложение 6
11.7. Приложение 7
11.8. Приложение 8
11.9. Приложение 9
11.10. Приложение 10
11.11. Приложение 11
11.12. Приложение 12
11.13. Приложение 13
11.14. Приложение 14
11.15. Приложение 15
11.16. Приложение 16
11.17. Приложение 17

XII . ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net