Консервната промишленост на България' 2016

Основни тенденции

Продукция и оборот

 • Предварителните данни от краткосрочната бизнес статистика за 2016 г. показват нарастване на производството в консервната промишленост с 4.4% и на оборота от продажби на стоки и услуги с 8.2% спрямо 2015 г.
 • Окончателните данни за 2015 г. показват увеличение на обема на продукцията с 3.5% спрямо 2014 г., а спрямо 2011 г. – с 11.5%. Оборотът от продажба на стоки и услуги се увеличава – спрямо 2014 г. с 3.5%, а спрямо 2011 г. – с 15.2%. Делът на продукцията на консервната промишленост в преработващата промишленост на страната за 2015 г. е 1.1%.

Заетост и заплати

 • Броят на наетите лица в сектора към края на 2015 г. намалява с 3.8% спрямо 2014 г. и с 12.6% спрямо 2011 г. Делът им от общия брой наети в преработващата промишленост намалява през разглеждания период – от 1.5% през 2011 г. до 1.27% през 2015 г.
 • Средната месечна заплата на работещите в сектора нараства - спрямо 2014 г. с 12.3% и с 33.6% спрямо 2011 г. В сравнение с преработващата промишленост, средната месечна заплата в сектора през 2015 г. е по-ниска с 16.4%.

Чуждестранни преки инвестиции

 • Чуждестранните преки инвестиции в сектора за 2015 г. са се увеличили с 68.4% в сравнение с 2011 г., а спрямо 2014 г. с 6.2%. Делът на чуждестранните преки инвестиции в сектора от чуждестранните преки инвестиции в хранително-вкусовата промишленост е 13.5% през 2015 г.

Производство

 • През 2015 г. нараства производството на преработени и консервирани плодове и зеленчуци в България. При производството на консервирани зеленчуци увеличението спрямо 2014 г. е с 9.7%, а спрямо 2011 г. - със 7%, при преработените и консервирани плодове - с 31.4% спрямо 2014 г. и с 65.4% спрямо 2011 г.
 • Нараства и производството на плодови и зеленчукови сокове, като спрямо 2014 г. увеличението е с 6%, а спрямо 2011 г. с 21.2%.
 • Производството на сосове до 2014 г. нараства, а през 2015 г. има намаление с 5.8% спрямо 2014 г. Спрямо 2011 г. увеличението е с 22.2%.

Продажби

 • Стойностният обем на общите продажби на производителите през 2015 г. се увеличава с 6.9% спрямо 2014 г. и с 15.4% спрямо 2011 г.
 • Количествата преработени и консервирани зеленчуци, продадени от българските производители, през 2015 г. се увеличават - в сравнение с 2014 г. с 2.3%, а спрямо 2011 г.– увеличението е с 10.3%. Нарастват и общите продажби на преработените и консервирани плодове - спрямо 2014 г. са нараснали със 17.8%, а спрямо 2011 г. – с 19%. Спрямо 2014 г. с 8.2% нарастват и общите продажби на плодови и зеленчукови сокове, докато в сравнение с 2011 г. има намаление с 6.6%.
 • Единствено при сосовете и подправките има намаление на общите продажби спрямо 2014 г. с 5.1%, докато спрямо 2011 г. има увеличение с 15.6%.
 • На вътрешния пазар има увеличение на продадените от производителите количества по всички продуктови групи, като при: преработените и консервирани зеленчуци увеличението спрямо 2014 г. е с 1.3%, а спрямо 2011 г. - с 16.5%, при преработените и консервирани плодове - с 26.1% спрямо 2014 г. и с 18.9% спрямо 2011 г.; при плодовите и зеленчукови сокове спрямо 2014 г. реализираните на вътрешния пазар продажби са се увеличили с 23.1%, а спрямо 2011 г. – увеличението е с 22.4%.
 • Единствено при продажбите на вътрешния пазар на сосове и подправки има намаление спрямо 2014 г. с 8.6%, докато спрямо 2011 г. има увеличение с 6.1%.

Външна търговия

 • Продължава да нараства стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци, като през 2016 г. спрямо 2015 г. увеличението е с 2.7%, а спрямо 2011 г. – с 35.1%. Външнотърговското салдо за периода 2011-2016 г. е положително, с тенденция на нарастване след 2012 г.
 • Внесените през 2016 г. в страната количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с 3.2% повече, докато стойностния им обем е с 1.7% по-малко спрямо 2015 г. Спрямо 2011 г. увеличението на внесените количества е с 10.8%, а при стойността им – увеличението е с 30%. Делът им във вноса на страната за 2016 г. е 0.7%.
 • Увеличение има и при износа – изнесените количества консервирани и преработени плодове и зеленчуци през 2016 г. са с 26.6% повече, а стойностният им обем – с 6.5% повече спрямо 2015 г. Спрямо 2011 г. увеличението на изнесените количества е с 43.5%, а на стойността им – с 40%. Делът на изнесените консервирани плодове и зеленчуци в общия износ на страната през 2016 г. е 0.96%, за сравнение за 2015 г. е 0.92%.

Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост

 • Спрямо нефинансовия сектор на икономиката, предприятията от сектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия” за 2015 г. се характеризират с 39% по-висока рентабилност на продажбите и с 2.8% по-нисък коефициент на задлъжнялост.
 • Общата ликвидност на консервните предприятия през 2015 г. е по-висока с 10.2% спрямо тези от нефинансовия сектор, докато бързата им ликвидност е с 27.4% по-ниска от тази на нефинансовите предприятия, общо.

 

Съдържание

I .       Икономически перспективи пред ЕС-28 и Еврозоната

II .    Основни макроикономически показатели

2.1.   Брутен вътрешен продукт

2.2.   Производство

2.3.   Продажби на дребно

2.4.   Стокообмен

2.5.   Чуждестранни инвестиции

2.6.   Заетост

2.7.   Заплати и доходи

2.8.   Международен туризъм

2.9.   Консолидиран бюджет

III . Основни тенденции в консервната промишленост

3.1.   Продукция и оборот

3.2.   Заетост и заплати

3.3.   Чуждестранни преки инвестиции

3.4.   Производство

3.5.   Продажби

3.6.   Външна търговия

3.7.   Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост

IV .   Основни икономически показатели в сектора

4.1.   Продукция и оборот

4.2.   Заети лица и заплати

4.3.   Производителност на труда

4.4.   Чуждестранни преки инвестиции в сектора

V .      Производство

5.1.   Предварителни данни 2016 г.

5.2.   Годишни данни (2011-2015)

VI .   Продажби на производителите

6.1.   Предварителни данни 2016 г.

6.2.   Годишни данни (2011–2015)

6.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци

6.2.2.    Преработени и консервирани плодове

6.2.3.    Зеленчукови и плодови сокове

6.2.4.    Сосове и подправки

VII . Внос - Износ

7.1.   Външнотърговски баланс

7.2.   Внос

7.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци

7.2.2.    Преработени и консервирани плодове

7.2.3.    Зеленчукови и плодови сокове

7.2.4.    Сосове

7.3.   Износ

7.3.1.    Преработени и консервирани зеленчуци

7.3.2.    Преработени и консервирани плодове

7.3.3.    Зеленчукови и плодови сокове

7.3.4.    Сосове

7.4.   Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци

7.4.1.    Външно-търговски баланс

7.4.2.    Внос

7.4.3.    Износ

7.5.   Регионални пазари

7.5.1.    Внос 2016 г.

7.5.2.    Износ 2016 г.

VIII .          Предприятия от сектора

8.1.   Активи и пасиви

8.2.   Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост

8.2.1.    Рентабилност

8.2.2.    Ликвидност

8.2.3.    Задлъжнялост

8.2.4.    Коефициент на финансова стабилност

8.3.   Сертифицирани фирми

8.4.   Стандарт HACCP

8.5.   Членове на GS1

8.6.   Конкуренция, пазарен дял

8.6.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби

8.6.2.    Водещи предприятия по печалба

8.6.3.    Водещи предприятия по Дълготрайни активи (ДА)

8.6.4.    Водещи предприятия по служители

8.7.   Публични дружества от сектора

IX .   Дружества – Дайджест

X .      Нормативна уредба в сектора

XI .   Приложения

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net