Консервната промишленост на България' Q3'2009

Основни тенденции

Производство
  • Намалението на оборота от продажби на продукция и стоки и извършени услуги в консервната промишленост по текущи цени през третото тримесечие на 2009 г. се задълбочава с по-бързи темпове и достигна - 25.3% в сравнение със същия период на 2008 г. За деветте месеца на 2009 г. оборотът е намалял с 23.8%.
  • Производството през третото тримесечие е по-малко с 38.2% (32.4% през първото полугодие). Намалението през деветмесечието е с 34.3%.
Външна търговия
  • Вносът продължава да се увеличава, но с по-бавен темп (1.8%) през третото тримесечие на 2009 г. През деветмесечието увеличението е 6.9%.
  • Износът през трето тримесечие намалява с 5.1%, като за деветмесечието намалението е с 9.6%.
  • Прирастът на стокообмена през третото тримесечие е главно от износа, от което положителното салдо е по-голямо с една трета. През деветмесечието обаче прирастът на вноса е около 2 пъти по-голям, поради което салдото е отрицателно с 847 хил. EUR.
Продажби на вътрешния пазар
  • През третото тримесечие предприятията, включени в извадката на НСИ, са продали на вътрешния пазар повече стерилизирани плодови консерви и замразени зеленчуци. По-малко са продажбите на всички останали продукти, включени в съкратената номенклатура за месечно изследване.
  • През деветмесечието предприятията, включени в извадката, са продали повече също само стерилизирани плодове и замразени зеленчуци.

Съдържание

I . ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1. Трето тримесечие (Q3`2009)
1.1.1. Продукция
1.1.2. Брутен вътрешен продукт
1.1.3. Стокообмен
1.1.4. Чуждестранни инвестиции
1.1.5. Заетост
1.1.6. Заплати
1.1.7. Разходи на работодателите за труд
1.1.8. Международен туризъм
1.1.9. Инфлация
1.2. Деветмесечие (IX`2009)
II . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1. Производство
2.2. Външна търговия
2.3. Продажби на вътрешния пазар
III . ПРОИЗВОДСТВО
3.1. Трето тримесечие
3.2. Деветмесечие
3.2.1. Консервирани и преработени зеленчуци
3.2.2. Консервирани и преработени плодове
3.2.3. Плодови и зеленчукови сокове
IV . ВНОС - ИЗНОС
4.1. Външнотърговско салдо
4.1.1. Трето тримесечие
4.1.2. Деветмесечие
4.2. Внос
4.2.1. Трето тримесечие
4.2.2. Деветмесечие
4.2.3. Преработени и консервирани зеленчуци
4.2.4. Преработени и консервирани плодове
4.2.5. Плодови и зеленчукови сокове
4.3. Износ
4.3.1. Трето тримесечие
4.3.2. Деветмесечие
4.3.3. Преработени и консервирани зеленчуци
4.3.4. Преработени и консервирани плодове
4.3.5. Плодови и зеленчукови сокове
4.4. Световна търговия (Q3’2009)
4.4.1. Внос
4.4.2. Износ
V . ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1. Трето тримесечие
5.2. Деветмесечие
VI . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1. Водещи предприятия от сектора по печалба
6.2. Сертифицирани фирми по ISO
6.3. Сертификат HACCP
6.4. Членове на GS1
6.5. Публични дружества от подсектора
6.5.1. Кюстендилски плод АД – Кюстендил
6.5.2. Флорина България АД - София
VII . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII . ПРИЛОЖЕНИЯ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: инж. Антоанета Божинова тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net